Ubezpieczenie | Exim Tours HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache, private Date: Thu, 29 Jul 2021 06:59:11 GMT
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Wróć

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE

Exim Tours jako jedno z nielicznych biur podróży w Polsce gwarantuje swoim klientom ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych w cenie imprezy!

Wszyscy Klienci Exim S.A. są objęci ubezpieczeniem podstawowym w ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce (ERGO Ubezpieczenia podróży).
Ubezpieczenie podstawowe zawarte jest w cenie wykupionej imprezy turystycznej. Są nim objęci zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem, że ubezpieczenie zostało zawarte na terytorium RP.
Wszyscy Klienci objęci są równocześnie ubezpieczeniem od następstw chorób przewlekłych.
Każdy uczestnik imprezy może zwiększyć zakres ubezpieczenia na własny koszt do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe.
Sumy ubezpieczenia w wariantach podstawowym, rozszerzonym i optymalnym - zawiera tabela poniżej

Zakresy i sumy ubezpieczenia

 

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT OPTYMALNY

Koszty leczenia i transportu, w tym:

22 000 EUR

50.000 EUR

200.000 EUR

- powstałe na skutek choroby przewlekłej

do wys. SU KL

do wys. SU KL

50.000 EUR (podlimit)

  • powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej
  • Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny

NIE

 

NIE

do wys. SU KL

 

1.000 EUR

do wys. SU KL

 

1.000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

- trwały uszczerbek na zdrowiu

- śmierć

 

6.000 PLN

3.000 PLN

 

12.000 PLN

6.000 PLN

 

40.000 PLN

20.000 PLN

Ubezpieczenie bagażu

600 PLN

1.200 PLN

5.000 PLN

Opóźnienie dostarczenia bagażu

NIE

600 PLN

600 PLN

Koszty ratownictwa i poszukiwań

5.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

Odpowiedzialność cywilna

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

NIE

NIE

 

NIE

NIE

 

50.000 EUR

10.000 EUR

Pomoc Assistance

Opisane poniżej


Koszty leczenia ambulatoryjnego, nie związanego z pobytem w placówce medycznej dłużej niż 24 godziny, objęte są ochroną ubezpieczeniową do kwoty 1.000 EUR.
W razie wystąpienia kosztów powyżej 1.000 EUR, lub leczenia ambulatoryjnego wykraczającego poza jedną wizytę lekarską, Ubezpieczony musi uzyskać zgodę Centrum Alarmowego na poniesienie wyższych kosztów.
Udział własny Ubezpieczonego w leczeniu ambulatoryjnym wynosi 25 EUR.

Assistance podstawowe (w ramach wariantu podstawowego) obejmuje
- gwarancję pokrycia kosztów leczenia,
- powiadomienie rodziny
- organizację transportu,
- organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana,
- organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania,
- organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji,
- organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

Assistance rozszerzone (w ramach wariantu rozszerzonego i optymalnego) obejmuje to co assistance podstawowe i dodatkowo:
- organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej,
- organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia
- organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci,
- organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny,
- pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu,
- pomoc w zmianie rezerwacji lotu,
- przekazywanie pilnych informacji,
- pomoc w przypadku utraty dokumentów podróży,
- dostarczenie leków,
- pomoc finansową i prawną,
- pożyczkę na kaucję
- oraz zastępstwo kierowcy.

2. Rozszerzenia ubezpieczenia

Za dodatkową opłatą każdy wariant ubezpieczenia – tj. PODSTAWOWY, ROZSZERZONY oraz OPTYMALNY – można rozszerzyć o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, pakiet SKI, oraz akty terroryzmu.

Następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka:

Rozszerza ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów ratownictwa i poszukiwań, OC (szkody na osobie i w mieniu) o amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Szczegółowy zakres zawiera poniższa tabela:

 Rozszerzony zakres ochrony w ramach:

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT OPTYMALNY

Po opłaceniu dodatkowej składki

Kosztów leczenia i transportu

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Następstw nieszczęśliwych wypadków

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Kosztów ratownictwa i poszukiwań

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

---

---

---

---

20 000 EUR

4 000 EUR

Kosztów udzielenia pomocy assistance

W ramach zakresu i limitów właściwych dla wybranego wariantu


Za sporty wysokiego ryzyka uważa się
- narciarstwo,

- nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych,
- freediving poniżej 10 m p.p.m.,
- rafting oraz inne sporty uprawiane na rzekach górskich (z wyjątkiem hydrospeedu),
- żeglarstwo po morzach i oceanach,
- wspinaczkę skałkową i wysokogórską (z wyjątkiem alpinizmu i himalaizmu),
- bouldering,
- wszelkiego rodzaju aktywności uprawiane na wysokości od 2 500 m n.p.m. do 4 500 m n.p.m.,
- sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne,
- myślistwo i strzelectwo,
- szermierkę,
- łyżwiarstwo, hokej na lodzie oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie,
- dosiadanie i jazda na zwierzętach wierzchowych i pociągowych,
- polo,
- jazdę na quadach oraz gokartach,
- jazdę na nartach wodnych, skuterach wodnych i na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się po wodzie,
- kitesurfing.

2) Pakiet SKI&SPORT rozszerza ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Pakiet zawiera także ubezpieczenie sprzętu sportowego, kosztów rehabilitacji oraz Assistance Active.

Szczegółowy zakres Pakietu SKI&SPORT zawiera poniższa tabela

Zakres i sumy ubezpieczenia Pakietu SKI&SPORT

w ramach rozszerzenia wybranego wariantu

PODSTAWOWEGO, ROZSZERZONEGO I OPTYMALNEGO

 

Po opłaceniu dodatkowej składki

 

Rozszerzony zakres ochrony kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe wskutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

 

Rozszerzony zakres ochrony następstw nieszczęśliwych wypadków o następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

 

Koszty ratownictwa i poszukiwań

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

 

Odpowiedzialność cywilna rozszerzona o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka:

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

 

 

 

 

 

 

20 000 EUR

4 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

20 000 EUR

4 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

20 000 EUR

4 000 EUR

 

Sprzęt sportowy, w tym:

opóźnienie dostarczenia sprzętu

4 000 EUR

800 EUR

 

4 000 EUR

800 EUR

 

4 000 EUR

800 EUR

 

 

Koszty rehabilitacji

5 000 PLN

5 000 PLN

5 000 PLN

 

Assistance Active:

- koszty wypożyczenia sprzętu

- koszty karnetu oraz zajęć w szkółce

105 EUR

 

350 EUR

 

105 EUR

 

350 EUR

 

105 EUR

 

350 EUR

 

 

3) Akty terroryzmuzakres ochrony, oferowany w ramach poszczególnych wariantów (podstawowego, rozszerzonego i optymalnego) może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, do których doszło nagle i niespodziewanie w trakcie podróży zagranicznej Ubezpieczonego.

Rozszerzony zakres ochrony w ramach:

Podstawowy

Rozszerzony

Optymalny

Po opłaceniu dodatkowej składki

Kosztów leczenia i transportu

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Następstw nieszczęśliwych wypadków

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Kosztów ratownictwa i poszukiwań

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Kosztów udzielenia pomocy assistance

W ramach zakresu i limitów właściwych dla wybranego wariantu

4.Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

- koszt ubezpieczenia
(z opcją od zachorowania na Covid-19, bez chorób przewlekłych) wynosi 5,25 %  ostatecznej wartości imprezy turystycznej

5. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, czyli firmy ERGO Ubezpieczenia podróży.

Centrum Alarmowe czynne jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Numer telefonu + 48 58 309 11 00 dla osób dzwoniących z zagranicy.
Szkody należy zgłaszać po powrocie do kraju bezpośrednio do ERGO Ubezpieczenia podróży na adres podany w formularzu.

Formularze znajdują się poniżej.
Można też skorzystać z formularzy zgłoszenia szkody na stronach ERGO Ubezpieczenia podróży lub zgłosić szkodę on-line: https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/likwidacja-szkod/jak-zglosic-szkode/

Uwaga! Opisane powyższej warianty i zakresy ubezpieczeń mają charakter orientacyjny. Należy je każdorazowo skonsultować ze Szczegółowymi Warunkami Ubezpieczenia.

Przetwarzanie danych osobowych związanych z ubezpieczeniem

Administratorem danych osobowych jest ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- wykonania umowy ubezpieczenia,
- wykonania czynności ubezpieczeniowych związanych z ewentualną likwidacją szkody,
- rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i odwołań;
- wypełnienie obowiązków wynikających z ustaw powszechnie obowiązujących;
- realizacji prawnie  uzasadnionych interesów administratora danych (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym);
- w celach statystycznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to:
- zgoda- na uzyskanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, wykorzystanie adresu e-mail do korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- prawnie uzasadnione interesy administratora danych, tj. dochodzenie roszczeń, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym, cele statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
- wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych, np. przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Ubezpieczenia podróży (m.in. dostawcom usług IT, doradcom);
- podmiotom wykonującym działalność leczniczą;
- do podmiotów powiązanych w celu przeprowadzenia weryfikacji w związku z zapewnieniem stosowania przepisów o sankcjach finansowych,
- innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub istnienia obowiązku ustawowego;
- dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów powiązanych w celu i w zakresie zapewnienia wsparcia Ubezpieczonemu za granicą zgodnie z warunkami ubezpieczenia (przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne roszczeń, organizującym lub wykonującym czynności związane z postępowaniem likwidacyjnym roszczeń). Może to się wiązać z przekazywaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w zależności od miejsca udzielania wsparcia). W takim wypadku Państwa dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, lub innego środka, które zgodnie z RODO stanowi odpowiednie zabezpieczenie w przypadku transferu danych do krajów trzecich (np. Program Privacy Shield – Tarcza Prywatności w USA). Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw (z wyjątkiem skargi) należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy. W celach statystycznych, dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego- wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie będzie to możliwe.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Instrukcja dla podróżujących do Grecji, Turcji, Bułgarii
Pobierz
Instrukcja dla podróżujących do Egiptu
Pobierz
Zgłoszenie szkody NNW
Pobierz
Zgłoszenie szkody uszkodzenie bagażu
Pobierz
Zgłoszenie szkody koszty leczenia
Pobierz
Zgłoszenie szkody z tytułu OC
Pobierz
Zgłoszenie szkody opóźniony bagaż
Pobierz
Instrukcja postępowania w razie choroby
Pobierz
Zgłoszenie szkody koszty rezygnacji
Pobierz
Warunki Ubezpieczenia Podróży
Pobierz
Karta Produktu Ubezpieczeniowego ERGO Ubezpieczenia Podróży (IPID)
Pobierz