Ubezpieczenie | Exim Tours HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache, private Date: Sat, 26 Sep 2020 12:32:43 GMT
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Wróć

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE

Exim Tours jako jedno z nielicznych biur podróży w Polsce gwarantuje swoim klientom ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych w cenie imprezy!

Wszyscy Klienci Exim S.A. są objęci ubezpieczeniem podstawowym na podstawie polisy generalnej w ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce (ERGO Ubezpieczenia podróży).
Ubezpieczenie podstawowe zawarte jest w cenie wykupionej imprezy turystycznej. Są nim objęci zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem, że ubezpieczenie zostało zawarte na terytorium RP.
Wszyscy Klienci objęci są równocześnie ubezpieczeniem od następstw chorób przewlekłych.
Każdy uczestnik imprezy może zwiększyć zakres ubezpieczenia na własny koszt do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe.
Sumy ubezpieczenia w wariantach podstawowym, rozszerzonym i optymalnym - zawiera tabela poniżej

Zakresy i sumy ubezpieczenia

 

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT OPTYMALNY

Koszty leczenia i transportu, w tym:

22 000 EUR

50.000 EUR

200.000 EUR

- powstałe na skutek choroby przewlekłej

zawarte w SU

zawarte w SU

50.000 EUR (podlimit)

- powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej

---

20.000 EUR (podlimit)

20.000 EUR (podlimit)

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

- trwały uszczerbek na zdrowiu

- śmierć

 

6.000 PLN

3.000 PLN

 

12.000 PLN

6.000 PLN

 

40.000 PLN

20.000 PLN

Ubezpieczenie bagażu

600 PLN

1.200 PLN

5.000 PLN

Opóźnienie dostarczenia bagażu

---

600 PLN

500 PLN

Koszty ratownictwa

5.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

Odpowiedzialność cywilna

- szkody w osobie

- szkody w mieniu

 

---

 

---

 

50.000 EUR

10.000 EUR

Pomoc Assistance

Opisane poniżej

 


Koszty leczenia ambulatoryjnego, nie związanego z pobytem w placówce medycznej dłużej niż 24 godziny, objęte są ochroną ubezpieczeniową do kwoty 1.000 EUR.
W razie wystąpienia kosztów powyżej 1.000 EUR, lub leczenia ambulatoryjnego wykraczającego poza jedną wizytę lekarską, Ubezpieczony musi uzyskać zgodę Centrum Alarmowego na poniesienie wyższych kosztów.
Udział własny Ubezpieczonego w leczeniu ambulatoryjnym wynosi 25 EUR.

1. Assistance podstawowe
(w ramach wariantu podstawowego) obejmuje
- pomoc medyczną,
- powiadomienie rodziny
- gwarancję pokrycia kosztów leczenia,
- organizację transportu medycznego,
- organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana,
- organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania,
- organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji,
- organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

Assistance rozszerzone (w ramach wariantu rozszerzonego i optymalnego) obejmuje dodatkowo do assistance podstawowego:
- organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej,
- organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci,
- organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny,
- przekazywane pilnych informacji,
- dostarczenie leków,
- pomoc finansową i prawną,
- pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pożyczkę na kaucję,
- pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu,
- pomoc w zmianie rezerwacji lotu,
- oraz
zastępstwo kierowcy.

2.
Rozszerzenia ubezpieczenia

Za dodatkową opłatą każdy wariant ubezpieczenia – tj. PODSTAWOWY, ROZSZERZONY oraz OPTYMALNY – można rozszerzyć o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, pakiet SKI, oraz akty terroryzmu.

Następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka:

Za sporty wysokiego ryzyka uważa się:
- nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych,
- freediving poniżej 10 m p.p.m.,
- rafting oraz inne sporty uprawiane na rzekach górskich (z wyjątkiem hydrospeedu),
- jazdę na nartach wodnych i skuterach wodnych,
- jazdę na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się po wodzie,
- kitesurfing,
- żeglarstwo na morzach i oceanach,
- sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie
- wszelkiego rodzaju aktywności uprawiane na wysokości od 2500 m n.p.m. do 4500 m n.p.m.,
- trekking na wysokości od 2500 m n.p.m. do 4500 m n.p.m.,
- wspinaczkę skałkową i wysokogórską (z wyjątkiem alpinizmu i himalaizmu), bouldering,
- sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, oraz szermierkę,
- myślistwo i strzelectwo,
- hokej na lodzie,
- łyżwiarstwo,
- dosiadanie i jazdę na zwierzętach wierzchowych i pociągowych,
- polo,
- jazdę na quadach oraz na gokartach.

2) Pakiet SKI rozszerza ubezpieczenie kosztów leczenia, transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa w trakcie podróży zagranicznej. Szczegółowy zakres Pakietu SKI zawiera poniższa tabela

Zakres i sumy ubezpieczenia Pakietu SKI

w ramach rozszerzenia wybranego wariantu

PODSTAWOWEGO, ROZSZERZONEGO I OPTYMALNEGO

Rozszerzenie ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu, poniesionych w trakcie podróży zagranicznej w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa

do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu wybranego wariantu

Rozszerzenie ubezpieczenia NNW o następstwa amatorskiego uprawiania narciarstwa

do wysokości sumy ubezpieczenia NNW wybranego wariantu

Koszty ratownictwa i poszukiwań

5 000 EUR

Odpowiedzialność cywilna w związku z uprawianiem sportów

- szkody na osobie

- szkody w mieniu20 000 EUR

4 000 EUR

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego,

- w tym opóźnienie dostarczenia sprzętu

4 000 PLN

800 PLN

Koszty rehabilitacji

5 000 PLN

Assistance Active

- koszty wypożyczenia sprzętu

- koszty karnetu oraz zajęć w szkółce

 

105 EUR

350 EUR

3) Akty terroryzmu – zakres ochrony, oferowany w ramach poszczególnych wariantów (podstawowego, rozszerzonego i optymalnego) może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, do których doszło nagle i niespodziewanie w trakcie podróży zagranicznej Ubezpieczonego.

4.Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
-
koszt ubezpieczenia wynosi 2,8% ostatecznej wartości imprezy turystycznej,
lub
- w przypadku następstw chorób przewlekłych koszt ubezpieczenia to 8% ostatecznej wartości imprezy turystycznej.
W obu przypadkach suma ubezpieczenia równa jest 100% ceny imprezy turystycznej/noclegu za jednego uczestnika, nie więcej niż 20.000 PLN.

5. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, czyli firmy ERGO Ubezpieczenia podróży.

Centrum Alarmowe czynne jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Numer telefonu + 48 58 309 11 00 dla osób dzwoniących z zagranicy.
Szkody należy zgłaszać po powrocie do kraju bezpośrednio do ERGO Ubezpieczenia podróży na adres podany w formularzu.

Formularze znajdują się poniżej.
Można też skorzystać z formularzy zgłoszenia szkody na stronach ERGO Ubezpieczenia podróży lub zgłosić szkodę on-line: https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/likwidacja-szkod/jak-zglosic-szkode/

Uwaga! Opisane powyższej warianty i zakresy ubezpieczeń mają charakter orientacyjny. Należy je każdorazowo skonsultować ze Szczegółowymi Warunkami Ubezpieczenia.

Przetwarzanie danych osobowych związanych z ubezpieczeniem

Administratorem danych osobowych jest ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- wykonania umowy ubezpieczenia,
- wykonania czynności ubezpieczeniowych związanych z ewentualną likwidacją szkody,
- rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i odwołań;
- wypełnienie obowiązków wynikających z ustaw powszechnie obowiązujących;
- realizacji prawnie  uzasadnionych interesów administratora danych (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym);
- w celach statystycznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to:
- zgoda- na uzyskanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, wykorzystanie adresu e-mail do korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- prawnie uzasadnione interesy administratora danych, tj. dochodzenie roszczeń, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym, cele statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
- wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych, np. przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Ubezpieczenia podróży (m.in. dostawcom usług IT, doradcom);
- podmiotom wykonującym działalność leczniczą;
- do podmiotów powiązanych w celu przeprowadzenia weryfikacji w związku z zapewnieniem stosowania przepisów o sankcjach finansowych,
- innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub istnienia obowiązku ustawowego;
- dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów powiązanych w celu i w zakresie zapewnienia wsparcia Ubezpieczonemu za granicą zgodnie z warunkami ubezpieczenia (przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne roszczeń, organizującym lub wykonującym czynności związane z postępowaniem likwidacyjnym roszczeń). Może to się wiązać z przekazywaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w zależności od miejsca udzielania wsparcia). W takim wypadku Państwa dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, lub innego środka, które zgodnie z RODO stanowi odpowiednie zabezpieczenie w przypadku transferu danych do krajów trzecich (np. Program Privacy Shield – Tarcza Prywatności w USA). Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw (z wyjątkiem skargi) należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy. W celach statystycznych, dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego- wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie będzie to możliwe.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia
Pobierz
Instrukcja postępowania w razie choroby
Pobierz
Instrukcja dla podróżujących do Egiptu
Pobierz
Instrukcja dla podróżujących do Grecji, Turcji, Bułgarii
Pobierz
Zgłoszenie szkody NNW
Pobierz
Zgłoszenie szkody opóźniony bagaż
Pobierz
Zgłoszenie szkody koszty leczenia
Pobierz
Zgłoszenie szkody koszty rezygnacji
Pobierz
Zgłoszenie szkody uszkodzenie bagażu
Pobierz
Zgłoszenie szkody z tytułu OC
Pobierz