Napisz wiadomość | Support SOB-CZW 10:00 - 21:00   PT 10:00 - 22:00

Czy wiesz że...

Nie musisz czekać! Jeśli zależy Ci na szybkiej odpowiedzi,
zadzwoń lub pozostaw swój numer na który Oddzwonimy!

EXIMtours biuro podróży

Rezerwuj:
801 44 30 30
32 349 27 35
Nasza infolinia dostępna:
SOB-CZW 10:00 - 21:00 PT 10:00 - 22:00
Wyślij zapytanie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

 
Exim Tours jako jedno z nielicznych biur podróży w Polsce w cenie imprezy gwarantuje swoim klientom ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych !!!

Wszyscy Klienci Exim S.A. ubezpieczeni są na podstawie polisy generalnej w Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce (ERV).

Ubezpieczeniem podstawowym zawartym w cenie wykupionej imprezy turystycznej, objęci są zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, w zakresie:  
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, trwałego uszczerbku na zdrowiu - suma ubezpieczenia  1.500 EUR; śmierć – suma ubezpieczenia 700 EUR)
  • kosztów leczenia  i transportu, obejmujących również ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych (KL – suma ubezpieczenia 22.000 EUR) z tym zastrzeżeniem, że koszty leczenia ambulatoryjnego, czyli nie związanego z pobytem w placówce medycznej dłużej niż 24 godziny, objęte są ochroną ubezpieczeniową do kwoty 1000 EUR..  W razie konieczności poniesienia kosztów powyżej równowartości 1000 EUR, bądź leczenia ambulatoryjnego wykraczającego swoim zakresem poza jedną wizytę lekarską, Ubezpieczony zobowiązany jest uzyskać akceptację Centrum Alarmowego na poniesienie przedmiotowych kosztów. Udział własny Ubezpieczonego w leczeniu ambulatoryjnym  wynosi 25 EUR.
  • utraty / uszkodzenia w bagażu (BP – 150 EUR); udział własny Ubezpieczonego wynosi 150 PLN,
  • kosztów natychmiastowej pomocy assistance  – pomoc w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży
  • ubezpieczenia kosztów ratownictwa (5.000 EUR).
  • wszyscy Klienci objęci są obowiązkowo ubezpieczeniem od następstw chorób przewlekłych.
     
1. Każdy uczestnik imprezy może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższą niż w/w warunki.

2. Informujemy, że istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym. Sumy ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym przestawione są w tabeli:

Ponadto, poza pomocą medyczną, organizacją transportu, gwarancją pokrycia kosztów leczenia, organizacją transportu zwłok lub pogrzebu za granicą (Assistance Podstawowy), w skład pakietu assistance rozszerzonego wchodzi: organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie leków, pomoc finansową, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci, organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny, pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, zastępstwo kierowcy.
3. W przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka* konieczne jest wykupienie dodatkowej zwyżki za ubezpieczenie (* za sporty wysokiego ryzyka - uważa się: narciarstwo, nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych, freediving poniżej 10 m p.p.m., rafting oraz inne sporty uprawiane na rzekach górskich (z wyjątkiem hydrospeedu), żeglarstwo na morzach i oceanach, trekking na wysokości od 2500 m n.p.m. do 4500 m n.p.m., wspinaczkę skałkową i wysokogórską (z wyjątkiem alpinizmu i himalaizmu), bouldering, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, strzelectwo, szermierkę, hokej na lodzie, łyżwiarstwo, dosiadanie i jazdę na zwierzętach wierzchowych i pociągowych, polo, jazdę na quadach, jazdę na nartach wodnych i skuterach wodnych, jazdę na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się po wodzie, kitesurfing, oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie)).

Zwyżka w wariancie podstawowym – 2 PLN/os/1 dzień
Zwyżka w wariancie rozszerzonym – 5 PLN/os/1 dzień

4. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży wynosi odpowiednio 2,8% lub 8% ostatecznej wartości imprezy turystycznej (ubezpieczenie do kwoty 20.000 PLN/os).

5. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Alarmowym pod numerem telefonu + 48 58 309 1100.
 Szkody nalezy zgłaszać bezpośrednio do Ubezpieczyciela na adres podany w formularzu. Wzory formularzy znajdziecie Państwo poniżej. Można też skorzystać z formularzy zgłoszenia szkody zawartych bezpośrednio na stronach Ubezpieczyciela: https://www.erv.pl/do-pobrania/formularze-szkodowe/
 
Przetwarzanie danych osobowych związanych z ubezpieczeniem
Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
Nie przewiduje się ujawnienia danych osobowych z wyjątkiem:
 - osoby, której dane dotyczą
 - osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
- przedstawiciela administratora,
- podmiotu przetwarzającego na zlecenie,
- organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy ubezpieczenia oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Stronami. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych na cele realizacji umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale jest konieczne do jej zawarcia i wykonania. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@erv.pl.
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia
.PDF, rozmiar: 0,39MB
Instrukcja postępowania w razie choroby
.PDF, rozmiar: 0,02MB
Zgłoszenie szkody NNW
.PDF, rozmiar: 0,10MB
Zgłoszenie szkody uszkodzenie bagażu
.PDF, rozmiar: 0,14MB
Zgłoszenie szkody koszty leczenia
.PDF, rozmiar: 0,07MB
Zgłoszenie szkody koszty rezygnacji
.PDF, rozmiar: 0,14MB
Zgłoszenie szkody opóźniony bagaż
.PDF, rozmiar: 0,11MB
Zgłoszenie szkody z tytułu OC
.PDF, rozmiar: 0,11MB
Partnerzy:
ERVKatowice AirportPZULotnisko RzeszówLotnisko BydgoszczLotnisko Chopina WarszawaLotnisko WrocławRzetelna FirmaTransparentny TouroperatorStart ParkingLotnisko Warszawa-ModlinRentalcarsTATUUMR-KANTOR
Pobierz program Google earthPobierz hotele (oferta czeska)