ERGO Ubezpieczenia Podróży - podróżne, turystyczne | Exim Tours
  • ZIMA
  • LATO 2023
  • LAST MINUTE
  • ALL INCLUSIVE
  • BLOG
  • ZIMA
  • LATO 2023
  • LAST MINUTE
  • ALL INCLUSIVE
  • BLOG

Ubezpieczenie ERGOUbezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży

Exim Tours jako jedno z nielicznych biur podróży w Polsce gwarantuje swoim klientom ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych w cenie imprezy!

Wszyscy Klienci Exim S.A. są objęci ubezpieczeniem podstawowym w ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce (ERGO Ubezpieczenia Podróży). Ubezpieczenie podstawowe zawarte jest w cenie wykupionej imprezy turystycznej. Są nim objęci zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem, że ubezpieczenie zostało zawarte na terytorium RP.

Wszyscy Klienci objęci są równocześnie ubezpieczeniem od następstw chorób przewlekłych. Każdy uczestnik imprezy może zwiększyć zakres oraz sumy ubezpieczenia na własny koszt.
Opis wariantów Podstawowego, Rozszerzonego, Sportowego i Optymalnego - zawiera tabela poniżej.

 

Zakresy i sumy ubezpieczenia

 

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT

SPORTOWY

WARIANT OPTYMALNY

Koszty leczenia i transportu, w tym:

22 000 EUR

50.000 EUR

100.000 EUR

200.000 EUR

- powstałe na skutek choroby przewlekłej

do wys. SU KL

do wys. SU KL

50.000 EUR (podlimit)

50.000 EUR (podlimit)

- powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej

NIE

do wys. SU KL

do wys. SU KL

do wys. SU KL

- powstałe na skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

NIE

NIE

do wys. SU KL

NIE

Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny

NIE

1.000 EUR

1.000 EUR

1.000 EUR

Skutki zdarzeń pod wpływem alkoholu

NIE

TAK

TAK

TAK

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

- trwały uszczerbek na zdrowiu

- śmierć

 

w tym następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

 

 

6.000 PLN

3.000 PLN

 

 

NIE

 

 

12.000 PLN

6.000 PLN

 

 

NIE

 

 

30.000 PLN

15.000 PLN

 

 

do wys. SU NNW

 

 

40.000 PLN

20.000 PLN

 

 

NIE

Koszty rehabilitacji

NIE

NIE

5.000 PLN

NIE

Ubezpieczenie bagażu

600 PLN

1.200 PLN

5.000 PLN

5.000 PLN

Opóźnienie dostarczenia bagażu

NIE

600 PLN

600 PLN

600 PLN

Sprzęt sportowy, w tym:

- opóźnienie dostarczenia sprzętu

NIE

NIE

5 000 PLN

   600 PLN

NIE

Koszty ratownictwa i poszukiwań

 

 

w tym  na skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

        5.000 EUR

 

 

             NIE

 

5.000 EUR

 

 

NIE

 

5.000 EUR

 

 

do wys. SU KRiP

 

 

     5.000 EUR

 

 

        NIE

 

 

Odpowiedzialność cywilna:

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

w tym szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

 

NIE

NIE

 

 

NIE

 

NIE

NIE

 

 

NIE

 

40 000 EUR

8 000 EUR

 

 

do wys. SG OC

 

50.000 EUR

10.000 EUR

 

 

NIE

Koszty rehabilitacji

NIE

NIE

5 000 PLN

NIE

- gwarancja pokrycia kosztów leczenia

- powiadomienie rodziny

- organizacja transportu

- organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana

- organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania

- organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji

- organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą

Assistance

Podstawowy

TAK

Assistance

Podstawowy

TAK

Assistance

Podstawowy

TAK

Assistance

Podstawowy

TAK

- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej

- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia

- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci

- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny

- pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu

- pomoc w zmianie rezerwacji lotu,

- przekazywanie pilnych informacji

- pomoc w przypadku utraty dokumentów podróży

- dostarczenie leków

- pomoc finansowa

- pomoc prawna

- pożyczka na kaucję

- zastępstwo kierowcy

--

Assistance

Rozszerzony

TAK

Assistance

Rozszerzony

TAK

Assistance

Rozszerzony

TAK

- koszty wypożyczenia sprzętu

- koszty karnetu oraz zajęć w szkółce

- zamknięcie tras narciarskich i kąpielisk

--

--

Assistance

Active Plus

TAK

--

 

Rozszerzenia ubezpieczenia

Za dodatkową opłatą wariant Podstawowy, Rozszerzony oraz Optymalny można rozszerzyć o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, pakiet SKI&SPORT oraz akty terroryzmu. Wariant Sportowy można natomiast rozszerzyć o akty terroryzmy.


 

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT SPORTOWY

WARIANT OPTYMALNY

Sporty wysokiego ryzyka

+

+

Nie dotyczy

(zawarte w zakresie)

+

Akty terroryzmu

+

+

+

+

Pakiet SKI&SPORT

+

+

Nie dotyczy

(zawarte w zakresie)

+

 

a)    Następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

 

Po opłaceniu dodatkowej składki do wysokości sumy ubezpieczenia wybranego wariantu rozszerzamy:

- koszty leczenia i transportu,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków,

- koszty ratownictwa i poszukiwań,

- koszty natychmiastowej pomocy assistance.

 

Za sporty wysokiego ryzyka uważa się:

- narciarstwo,

- nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych,

- freediving poniżej 10 m p.p.m.,

- rafting oraz inne sporty uprawiane na rzekach górskich (z wyjątkiem hydrospeedu),

- żeglarstwo na morzach i oceanach,

- wspinaczkę skałkową i wysokogórską (z wyjątkiem alpinizmu i himalaizmu),

- bouldering,

- wszelkiego rodzaju aktywności uprawiane na wysokości od 2 500 m n.p.m. do 4 500 m n.p.m.,

- sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne,

- myślistwo,

- strzelectwo,

- szermierkę,

- hokej na lodzie,

- łyżwiarstwo,

- dosiadanie i jazda na zwierzętach wierzchowych i pociągowych,

- polo,

- jazdę na quadach,

- jadę na gokartach,

- jazdę na nartach wodnych i skuterach wodnych,

- jazdę na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się po wodzie,

- kitesurfing, oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

 

b)   Akty Terroryzmu

 

Po opłaceniu dodatkowej składki do wysokości sumy ubezpieczenia wybranego wariantu rozszerzamy:

- koszty leczenia i transportu,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków,

- koszty ratownictwa i poszukiwań,

- koszty natychmiastowej pomocy assistance.

 

c)    Pakiet SKI&SPORT

 

Zakres ubezpieczenia

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT OPTYMALNY

po opłaceniu dodatkowej składki

Rozszerzony zakres ochrony w ramach kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe na skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

do wys. SU KL

Rozszerzony zakres ochrony w ramach następstw nieszczęśliwych wypadków o następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

do wys. SU KL

Koszty ratownictwa i poszukiwań

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

OC rozszerzona o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka:

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

 


20 000 EUR

4 000 EUR

 

 


20 000 EUR

4 000 EUR

 

 


20 000 EUR

4 000 EUR

Sprzęt sportowy, w tym:

- opóźnienie dostarczenia sprzętu

4 000 PLN

800 PLN

4 000 PLN

800 PLN

4 000 PLN

800 PLN

Koszty rehabilitacji

5 000 PLN

5 000 PLN

5 000 PLN

Assistance Active:

- koszty wypożyczenia sprzętu

- koszty karnetu oraz zajęć w szkółce

 

105 EUR

350 EUR

 

105 EUR

350 EUR

 

105 EUR

350 EUR

 

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

 

Zakres terytorialny

Świat

Zakres Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Koszty rezygnacji z podróży „Rezygnacja 100”

równa cenie imprezy turystycznej jednak nie wyższa niż 20 000 PLN od osoby

Koszty rezygnacji z podróży z Covid-19 „Rezygnacja Covid 100”

równa cenie imprezy turystycznej jednak nie wyższa niż 20 000 PLN od osoby

Koszty rezygnacji z podróży z Covid i rozszerzeniem o choroby przewlekłe „Rezygnacja Covid100 CHP”

równa cenie imprezy turystycznej jednak nie wyższa niż 20 000 PLN od osoby

 

Ważne informacje!

W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z Centrum Alarmowym ERGO Ubezpieczenia Podróży
dzwoniąc na numer + 48 58 309 11 00.
Centrum Alarmowe czynne jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a kontakt odbywa się w języku polskim.

 

Sprawdź szczegóły:

Instrukcja postępowania w razie choroby

Instrukcja postępowania w razie choroby w Egipcie

Instrukcja postępowania w razie choroby w Grecji, Bułgarii, Turcji i Hiszpanii

 

Po powrocie do kraju szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ERGO Ubezpieczenia Podróży. Informacje jak to zrobić dostępne są na stronie Ubezpieczyciela:

https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/likwidacja-szkod/jak-zglosic-szkode/

 

Reklamacje

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, spadkobierca posiadający interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia, będący osobami fizycznymi, mogą wnieść reklamację dotyczącą usług świadczonych przez ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej.

Reklamację należy przesłać na adres ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl, z podaniem imienia, nazwiska i adresu wnoszącego reklamację, lub wnieść telefonicznie na nr tel. +48 58 324 88 50 albo osobiście w jednostce ERGO Ubezpieczenia Podróży

 

Dokumenty!

Przed podjęciem decyzji i zakupem ubezpieczenia należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu. Można je znaleźć na stronie:https://eximtours.pl/strony/dokumenty