ERGO Ubezpieczenia Podróży - podróżne, turystyczne | Exim Tours
  • ZIMA 22/23
  • LATO 2023
  • FERIE 2023
  • BLOG
  • WALENTYNKI 2023
  • ZIMA 22/23
  • LATO 2023
  • FERIE 2023
  • BLOG
  • WALENTYNKI 2023

Ubezpieczenie ERGO


Ubezpieczenie w podróży ERGO Ubezpieczenia Podróży

Exim Tours jako jedno z nielicznych biur podróży w Polsce gwarantuje swoim klientom ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych w cenie imprezy!

Wszyscy Klienci Exim S.A. są objęci ubezpieczeniem podstawowym w ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce (ERGO Ubezpieczenia Podróży).

Ubezpieczenie podstawowe zawarte jest w cenie wykupionej imprezy turystycznej. Są nim objęci zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem, że ubezpieczenie zostało zawarte na terytorium RP.

Wszyscy Klienci objęci są równocześnie ubezpieczeniem od następstw chorób przewlekłych.

Każdy uczestnik imprezy może zwiększyć zakres ubezpieczenia na własny koszt do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe.

Sumy ubezpieczenia w wariantach podstawowym, rozszerzonym i optymalnym - zawiera tabela poniżej


Zakresy i sumy ubezpieczenia

 


WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT OPTYMALNY

Koszty leczenia i transportu, w tym:

22 000 EUR

50.000 EUR

200.000 EUR

- powstałe na skutek choroby przewlekłej

do wys. SU KL

do wys. SU KL

50.000 EUR (podlimit)

powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej

NIE

do wys. SU KL

do wys. SU KL

Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny

NIE

1.000 EUR

1.000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

- trwały uszczerbek na zdrowiu

- śmierć

 

6.000 PLN

3.000 PLN

 

12.000 PLN

6.000 PLN

 

40.000 PLN

20.000 PLN

Ubezpieczenie bagażu

600 PLN

1.200 PLN

5.000 PLN

Opóźnienie dostarczenia bagażu

NIE

600 PLN

600 PLN

Koszty ratownictwa i poszukiwań

5.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

Odpowiedzialność cywilna

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

NIE

NIE

 

NIE

NIE

 

50.000 EUR

10.000 EUR

Pomoc Assistance

Opisane poniżej

Koszty leczenia ambulatoryjnego, nie związanego z pobytem w placówce medycznej dłużej niż 24 godziny, objęte są ochroną ubezpieczeniową do kwoty 1.000 EUR.

W razie wystąpienia kosztów powyżej 1.000 EUR, lub leczenia ambulatoryjnego wykraczającego poza jedną wizytę lekarską, Ubezpieczony musi uzyskać zgodę Centrum Alarmowego na poniesienie wyższych kosztów.

Udział własny Ubezpieczonego w leczeniu ambulatoryjnym wynosi 25 EUR.

Assistance podstawowe (w ramach wariantu podstawowego) obejmuje:

- gwarancję pokrycia kosztów leczenia,

- powiadomienie rodziny,

- organizację transportu,

- organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana,

- organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania,

- organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji,

- organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

Assistance rozszerzone (w ramach wariantu rozszerzonego i optymalnego) obejmuje to co assistance podstawowe i dodatkowo:

- organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej,

- organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia

- organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci,

- organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny,

- pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu,

- pomoc w zmianie rezerwacji lotu,

- przekazywanie pilnych informacji,

- pomoc w przypadku utraty dokumentów podróży,

- dostarczenie leków,

- pomoc finansową i prawną,

- pożyczkę na kaucję

- oraz zastępstwo kierowcy.

Rozszerzenia ubezpieczenia

Za dodatkową opłatą każdy wariant ubezpieczenia – tj. PODSTAWOWY, ROZSZERZONY oraz OPTYMALNY – można rozszerzyć o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, pakiet SKI, oraz akty terroryzmu.

Następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka:

Rozszerza ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów ratownictwa i poszukiwań, OC (szkody na osobie i w mieniu) o amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Szczegółowy zakres zawiera poniższa tabela:WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

WARIANT OPTYMALNY

Po opłaceniu dodatkowej składki

Kosztów leczenia i transportu

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Następstw nieszczęśliwych wypadków

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Kosztów ratownictwa i poszukiwań

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

---

---

 

---

---

 

20 000 EUR

4 000 EUR

Kosztów udzielenia pomocy assistance

W ramach zakresu i limitów właściwych dla wybranego wariantu

Za sporty wysokiego ryzyka uważa się

- narciarstwo,

- nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych,

- freeping poniżej 10 m p.p.m.,

- rafting oraz inne sporty uprawiane na rzekach górskich (z wyjątkiem hydrospeedu),

- żeglarstwo po morzach i oceanach,

- wspinaczkę skałkową i wysokogórską (z wyjątkiem alpinizmu i himalaizmu),

- bouldering,

- wszelkiego rodzaju aktywności uprawiane na wysokości od 2 500 m n.p.m. do 4 500 m n.p.m.,

- sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne,

- myślistwo i strzelectwo,

- szermierkę,

- łyżwiarstwo, hokej na lodzie oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie,

- dosiadanie i jazda na zwierzętach wierzchowych i pociągowych,

- polo,

- jazdę na quadach oraz gokartach,

- jazdę na nartach wodnych, skuterach wodnych i na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się po wodzie,

- kitesurfing.

Pakiet SKI&SPORT rozszerza ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Pakiet zawiera także ubezpieczenie sprzętu sportowego, kosztów rehabilitacji oraz Assistance Active.

Szczegółowy zakres Pakietu SKI&SPORT zawiera poniższa tabela:

Rozszerzony zakres ochrony w ramach:

Podstawowy

Rozszerzony

Optymalny

Po opłaceniu dodatkowej składki

Rozszerzony zakres ochrony kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe wskutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Rozszerzony zakres ochrony następstw nieszczęśliwych wypadków o następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Koszty ratownictwa i poszukiwań

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

Odpowiedzialność cywilna rozszerzona o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka:

- szkody na osobie

- szkody w mieniu

 

 

20 000 EUR

4 000 EUR

 

 

20 000 EUR

4 000 EUR

 

 

20 000 EUR

4 000 EUR

Sprzęt sportowy, w tym:

opóźnienie dostarczenia sprzętu

4 000 EUR

800 EUR

 

4 000 EUR

800 EUR

 

4 000 EUR

800 EUR

 

Koszty rehabilitacji

5 000 PLN

5 000 PLN

5 000 PLN

Assistance Active:

- koszty wypożyczenia sprzętu

- koszty karnetu oraz zajęć w szkółce

105 EUR

 

350 EUR

 

105 EUR

 

350 EUR

 

105 EUR

 

350 EUR

 

Akty terroryzmu – zakres ochrony, oferowany w ramach poszczególnych wariantów (podstawowego, rozszerzonego i optymalnego) może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, do których doszło nagle i niespodziewanie w trakcie podróży zagranicznej Ubezpieczonego.

Rozszerzony zakres ochrony w ramach:

Podstawowy

Rozszerzony

Optymalny

Po opłaceniu dodatkowej składki

Kosztów leczenia i transportu

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Następstw nieszczęśliwych wypadków

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Kosztów ratownictwa i poszukiwań

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Do wysokości SU

Kosztów udzielenia pomocy assistance

W ramach zakresu i limitów właściwych dla wybranego wariantu

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

- koszt ubezpieczenia (z opcją od zachorowania na Covid-19, bez chorób przewlekłych) wynosi 5,25 % ostatecznej wartości imprezy turystycznej

W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, czyli firmy ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Centrum Alarmowe czynne jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Numer telefonu + 48 58 309 11 00 dla osób dzwoniących z zagranicy.

Szkody należy zgłaszać po powrocie do kraju bezpośrednio do ERGO Ubezpieczenia Podróży na adres podany w formularzu.

Formularze znajdują się poniżej.

Można też skorzystać z formularzy zgłoszenia szkody na stronach ERGO Ubezpieczenia Podróży lub zgłosić szkodę on-line: https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/likwidacja-szkod/jak-zglosic-szkode/

Uwaga! Opisane powyższej warianty i zakresy ubezpieczeń mają charakter orientacyjny. Należy je każdorazowo skonsultować ze Szczegółowymi Warunkami Ubezpieczenia.