Tajlandia - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Tajlandia

Tajlandia

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
Zakładka 1
Zakładka 2
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

TAJLANDIA

Nie bez powodu Taj­lan­dia jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków tury­stycz­nych na świe­cie. Przez wielu nazy­wana jest „raj­ską perłą Azji”. Zach­wyca przede wszyst­kim piękną naturą i wspa­nia­łymi zabyt­kami, a zaska­kuje sto­sun­kowo niskimi cenami.
 

 

Taj­lan­dia znaj­duje się w połu­dniowo-wschod­niej Azji, tuż nad Zatoką Taj­landzką – roz­le­głą i płytką czę­ścią Oce­anu Spo­koj­nego. Cha­rak­te­ry­styczne dla jej kra­jo­brazu są białe piasz­czy­ste plaże, bujna roślin­ność, lazu­rowa woda, fan­ta­zyjne formy skalne oraz gęste tro­pi­kalne lasy. Tury­stów z pew­no­ścią zachwyci cie­kawa i wyjąt­kowa kul­tura oraz beztroska atmos­fera. Waka­cje w Taj­lan­dii to wybór ide­alny dla tych, któ­rzy pra­gną zoba­czyć wspa­niałe zabytki i poznać życie codzienne miesz­kań­ców dużych azja­tyckich miast, ale też odpo­cząć na łonie natury w nie­zwy­kłych egzo­tycz­nych miej­scach. Dodat­ko­wym atu­tem Taj­lan­dii są sto­sun­kowo niskie ceny.

 

Życie turystyczne Tajlandii toczy się przede wszystkim na jej wybrzeżu. Najlepszym wyborem na miły odpoczynek w rajskim otoczeniu są prowincja Krabi oraz okolice najważniejszego ośrodka wypoczynkowego – miasta Pattaya. Znaleźć tam można zarówno piękne piaszczyste plaże, jak i centrum rekreacyjno-rozrywkowe, pełne barów, salonów masaży i parków rozrywki. Na szczególną uwagę zasługują także wspaniałe tajskie wyspy. Turyści najchętniej wybierają przepiękny Phuket – rajską wyspę słynącą ze swoich niebiańskich plaż. W Tajlandii warto odwiedzić także słynącą z dużej liczby zabytków miejscowość Chiang Mai oraz ruiny dawnej stolicy państwa – Ayutthaya. Wakacje w Tajlandii nie mogą się także odbyć bez wizyty w tętniącym życiem Bangkoku, który nie tylko jest największym miastem kraju, ale i jednym z największych na świecie.

Kul­tura i oby­czaje

Główną reli­gią w Taj­lan­dii jest bud­dyzm – to on wskazuje więk­szość norm spo­łecz­nych, wpływa na kul­turę, sztukę i zwy­czaje w kraju. Tajo­wie uwiel­biają się bawić, dla­tego w ciągu roku w ich kraju obcho­dzi się wiele świąt i uro­czy­sto­ści. Więk­szość z nich nie ma usta­lo­nych dat, jako że do ich wyzna­cza­nia używa się kalen­da­rza księ­ży­co­wego. Do naj­waż­niej­szych należą: Święto Kwia­tów w lutym, Nowy Rok (zwany Song­kran) w kwiet­niu czy Święto Świa­tła (Loi Kra­thong) w listo­pa­dzie. Wszyst­kie uro­czy­sto­ści obcho­dzone są bar­dzo hucz­nie – na uli­cach miast odby­wają się kolo­rowe parady, a w domach przygotowuje się obfite posiłki i spożywa się je w rodzin­nym gro­nie. Cie­ka­wym taj­skim zwy­czajem jest ukłon wyko­ny­wany na powi­ta­nie napo­tka­nych osób, ale też z sza­cunku do świę­tych miejsc czy posą­gów (wai).

Kuch­nia

Kuchnia Tajlandii stanowi mie­szankę wie­lo­let­nich tra­dy­cji tego regionu. Dostrzega się też wpływy sztuki kulinarnej sąsiadujących kra­jów. Jej cechą jest róż­no­rod­ność. W potrawach dominują jednak takie składniki, jak mleczko koko­sowe, imbir, chilli, kaf­fir, limonka i sos sojowy. Naj­po­pu­lar­niej­szą potrawą taj­ską jest znany na cały świat pad thai, czyli danie z maka­ronu ryżo­wego. W wer­sji pod­sta­wo­wej maka­ron poda­wany jest z warzy­wami, tofu, orzesz­kami ziem­nymi i kre­wet­kami.

Dla aktyw­nych

Taj­lan­dia to przede wszyst­kim raj dla miło­śników nur­ko­wa­nia. Przy­brzeżna rafa bogata jest bowiem w róż­no­rod­ne gatun­ki zwie­rząt i roślin. Na taj­skich pla­żach można natomiast wypo­ży­czyć sprzęt do spor­tów wod­nych. Pod­czas urlopu w Taj­lan­dii warto wybrać się także do par­ków naro­do­wych – są tam dobrze przy­go­to­wane szlaki tury­styczne oraz takie niespodzianki jak chociażby prze­jażdżka na sło­niu.

Co warto kupić?

Cie­kawą pamiątką z Taj­lan­dii są róż­no­rodne, tra­dy­cyjne wyroby rze­mieśl­ni­cze, takie jak pięk­nie zdo­bione naczy­nia, małe posążki Buddy, kolo­rowe tka­niny czy ele­menty tra­dy­cyj­nych uro­czy­stych stro­jów naro­do­wych. Z waka­cji w Taj­lan­dii przy­wieźć można także wiele cie­ka­wych dro­bia­zgów, w które obfi­tują sto­iska z pamiąt­kami. Są to: kolo­rowe bran­so­letki, szka­tułki na biżu­te­rię czy małe ozdobne port­mo­netki, czę­sto zdo­bione w taj­skie wzory i sym­bole.

Pogoda

W Taj­lan­dii wyróż­nia się trzy pory roku: cie­płą i suchą, gorącą i suchą oraz gorącą i wil­gotną (zwaną rów­nież desz­czową). Za naj­lep­szy czas na urlop w Taj­lan­dii uważa się porę cie­płą i suchą, która przy­pada na okres mię­dzy listo­pa­dem a lutym. Panu­jące wów­czas śred­nie tem­pe­ra­tury wahają się pomię­dzy 27 a 30ºC. Za naj­gor­szy czas na wyjazd do Taj­lan­dii uznaje się zaś porę desz­czową trwa­jącą tam mniej wię­cej od czerwca do paździer­nika.

Przy­datne zwroty

Tajo­wie posłu­gują się swoim wła­snym alfa­be­tem, zupeł­nie innym niż łaciń­ski. Językiem urzędowym jest tajski. Jakich zwrotów warto nauczyć się przed wyjazdem na waka­cje do Taj­lan­dii?

 

Dzień dobry (mówione przez męż­czy­znę) – สวัสดี ครับ (czyt. sa-wat-dee krap)

Dzień dobry (mówione przez kobietę) – สวัสดี ค่ะ (czyt. sa-wat-dee ka)

Do widze­nia – ลาก่อน/สวัสดี (czyt. aa gukon sa-wat-dee)

Pro­szę – กรุณา (czyt. ga-ru-naa)

Dzię­kuję – ขอบคุณ (czyt. kkp kun)

Prze­pra­szam – ขอโทษ (czyt. kk toot)

Nie rozu­miem – ไม่เข้าใจ (czyt. mai kao jai)

Dla­czego Taj­lan­dia?

Taj­lan­dia to nie­zwy­kle egzo­tycz­ne miej­sce. Kraj bar­dzo róż­no­rod­ny i peł­en kon­tra­stów. Znajdują się tam nowo­cze­sne mia­sta, jak również sta­ro­żytne zabytki i świą­ty­nie. Obok ogrom­nych nadmor­skich kuror­tów – małe osady rybac­kie, a w sąsiedztwie ele­ganc­kich restau­ra­cji – stra­gany uliczne z tanim, ale pysz­nym jedze­niem. Dodatkową zaletą są dość niskie koszty utrzymania.

Infor­ma­cje prak­tyczne

Wyma­gane doku­menty: aby wje­chać do Taj­lan­dii, potrzebny jest pasz­port ważny przez mini­mum sześć mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia gra­nicy. Dla osób uda­ją­cych się tam jedy­nie w celach tury­stycz­nych na okres nie dłuż­szy niż 30 dni nie jest wymagana wiza. W innych przy­pad­kach należy ubie­gać się o pozwo­le­nie na wjazd w naj­bliż­szej jed­no­stce kon­su­lar­nej.

 

Waluta: w Taj­lan­dii płaci się batami (w skró­cie THB).

 

Ceny: w porów­na­niu do Pol­ski w Taj­lan­dii jest bar­dzo tanio. Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji kosz­tuje około 10–15 zło­tych pol­skich.

 

Czas: w Taj­lan­dii obo­wią­zuje strefa cza­sowa UTC + 7.

 

Napię­cie: wynosi 220 V. Więk­szość gniaz­dek dosto­so­wana jest zarówno do wty­czek z okrą­głymi, jak i pła­skimi bol­cami.

 

Szcze­pie­nia: przed podróżą do Taj­lan­dii nie trzeba się szczepić. Poleca się jednak szczepionki na dur brzuszny, japońskie zapa­le­nie opon mózgo­wych czy wiru­sowe zapa­le­nie wątroby.

 

Inne ważne informacje:

  • W Tajlandii ważną rolę w życiu społecznym odgrywa rodzina królewska, do której Tajowie odnoszą się z ogromnym szacunkiem.
  • W przypadku sytuacji konfliktowych z Tajami należy starać się nie podnosić głosu. Jest to bowiem uważane za przejaw braku szacunku.
  • Należy unikać dotykania głowy Taja (nawet małych dzieci), gdyż ta część ciała uważana jest za świętą.
  • Każdy posąg Buddy jest uważany za święty. Należy obchodzić się z nimi z należytym szacunkiem (przykładowo nie można się na nie wspinać).
  • Odwiedzając świątynie, należy być stosownie ubranym (tj. mieć zakryte ramiona, długie spodnie, zakryte buty).
  • W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie dolary amerykańskie.
  • Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.

 

UWAGA!

W Tajlandii wprowadzono ograniczenia dotyczące przewozu i użytkowania papierosów oraz E-papierosów.

Dodatkowo w całym kraju, na plażach obowiązuje zakaz palenia na plaży pod karą więzienia do roku lub kary grzywny w wysokości do 100 000 THB (około 11 000 zł).

W przypadku E-papierosów obowiązuje całkowity zakaz wwozu i użytkowania pod karą więzienia do 10 lat lub/oraz kary grzywny w wysokości pięciokrotnej wartości urządzenia.

 

Amba­sady: Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej znaj­duje się w Bang­koku (100/81–82. 25th floor. Von­gva­nij Buil­ding B, Rama 9 Road, Huay­kwang, 10310, tel.: +66 2645 0367–9).

Następna strona
Poprzednia strona
Best Western Phuket Ocean Resort
Best Western Phuket Ocean Resort
już od 3233PLN
Sprawdź
Ibis Phuket Kata
Ibis Phuket Kata
już od 3291PLN
Sprawdź
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
już od 3320PLN
Sprawdź
Krabi Cha-Da Resort
Krabi Cha-Da Resort
już od 3414PLN
Sprawdź
Phuket Orchid Resort & Spa
Phuket Orchid Resort & Spa
już od 3436PLN
Sprawdź
Seaview Patong
Seaview Patong
już od 3465PLN
Sprawdź
Bannammao Resort
Bannammao Resort
już od 3514PLN
Sprawdź
Bannammao Resort
Bannammao Resort
już od 3515PLN
Sprawdź
Best Western Phuket Ocean Resort
Best Western Phuket Ocean Resort
już od 3518PLN
Sprawdź
Kamala Beach Resort
Kamala Beach Resort
już od 3552PLN
Sprawdź
Ibis Phuket Kata
Ibis Phuket Kata
już od 3582PLN
Sprawdź
Phuket Orchid Resort & Spa
Phuket Orchid Resort & Spa
już od 3640PLN
Sprawdź
Kamala Beach Resort
Kamala Beach Resort
już od 3649PLN
Sprawdź
Seaview Patong
Seaview Patong
już od 3664PLN
Sprawdź
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
już od 3668PLN
Sprawdź
Ibis Styles Krabi Ao Nang
Ibis Styles Krabi Ao Nang
już od 3714PLN
Sprawdź
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
już od 3736PLN
Sprawdź
D Varee Jomtien Beach
D Varee Jomtien Beach
już od 3756PLN
Sprawdź
Thai Garden Resort
Thai Garden Resort
już od 3795PLN
Sprawdź
Pinnacle Grand Jomtien Resort
Pinnacle Grand Jomtien Resort
już od 3804PLN
Sprawdź
Bandara Phuket Beach Resort
Bandara Phuket Beach Resort
już od 3812PLN
Sprawdź
Thai Garden Resort
Thai Garden Resort
już od 3851PLN
Sprawdź
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Bangtao Beach
już od 3899PLN
Sprawdź
Bandara Phuket Beach Resort
Bandara Phuket Beach Resort
już od 3901PLN
Sprawdź
Sunwing Resort Kamala Beach
Sunwing Resort Kamala Beach
już od 3909PLN
Sprawdź
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Bangtao Beach
już od 3909PLN
Sprawdź
Pinnacle Grand Jomtien Resort
Pinnacle Grand Jomtien Resort
już od 3910PLN
Sprawdź
D Varee Jomtien Beach
D Varee Jomtien Beach
już od 3927PLN
Sprawdź
Pattaya Discovery Beach Hotel
Pattaya Discovery Beach Hotel
już od 3981PLN
Sprawdź
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
już od 3991PLN
Sprawdź
Botany Beach Resort
Botany Beach Resort
już od 4038PLN
Sprawdź
Novotel Phuket Kamala Beach
Novotel Phuket Kamala Beach
już od 4044PLN
Sprawdź
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
już od 4102PLN
Sprawdź
Botany Beach Resort
Botany Beach Resort
już od 4115PLN
Sprawdź
Novotel Phuket Kamala Beach
Novotel Phuket Kamala Beach
już od 4152PLN
Sprawdź
Pattaya Discovery Beach Hotel
Pattaya Discovery Beach Hotel
już od 4166PLN
Sprawdź
Ravindra Beach Resort & Spa
Ravindra Beach Resort & Spa
już od 4184PLN
Sprawdź
Centara Villas Phuket
Centara Villas Phuket
już od 4218PLN
Sprawdź
Phuket Marriott Resort and Spa
Phuket Marriott Resort and Spa
już od 4277PLN
Sprawdź
Ravindra Beach Resort & Spa
Ravindra Beach Resort & Spa
już od 4315PLN
Sprawdź
Beyond Resort Krabi
Beyond Resort Krabi
już od 4324PLN
Sprawdź
Avani Pattaya Resort & Spa
Avani Pattaya Resort & Spa
już od 4343PLN
Sprawdź
Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach
Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach
już od 4343PLN
Sprawdź
Centara Villas Phuket
Centara Villas Phuket
już od 4426PLN
Sprawdź
Centara Anda Dhevi Resort & Spa
Centara Anda Dhevi Resort & Spa
już od 4468PLN
Sprawdź
Hyatt Regency Phuket Resort
Hyatt Regency Phuket Resort
już od 4469PLN
Sprawdź
Phuket Marriott Resort and Spa
Phuket Marriott Resort and Spa
już od 4527PLN
Sprawdź
Avani Pattaya Resort & Spa
Avani Pattaya Resort & Spa
już od 4551PLN
Sprawdź
Aonang Villa Resort
Aonang Villa Resort
już od 4562PLN
Sprawdź
Sea Sand Sun Resort & Villas
Sea Sand Sun Resort & Villas
już od 4597PLN
Sprawdź
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
już od 4639PLN
Sprawdź
JW Marriott Phuket Resort & Spa
JW Marriott Phuket Resort & Spa
już od 4737PLN
Sprawdź
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
już od 4759PLN
Sprawdź
Sea Sand Sun Resort & Villas
Sea Sand Sun Resort & Villas
już od 4782PLN
Sprawdź
JW Marriott Phuket Resort & Spa
JW Marriott Phuket Resort & Spa
już od 4874PLN
Sprawdź
Dusit Thani Krabi Beach Resort
Dusit Thani Krabi Beach Resort
już od 5014PLN
Sprawdź
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
już od 5145PLN
Sprawdź
Le Meridien Phuket Beach Resort
Le Meridien Phuket Beach Resort
już od 5161PLN
Sprawdź
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
już od 5253PLN
Sprawdź
Cha-da Beach Resort & Spa Koh Lanta
Cha-da Beach Resort & Spa Koh Lanta
już od 5311PLN
Sprawdź
Centara Grand Beach Resort Phuket
Centara Grand Beach Resort Phuket
już od 5754PLN
Sprawdź
Centara Grand Beach Resort Phuket
Centara Grand Beach Resort Phuket
już od 6043PLN
Sprawdź
Poprzednia strona
Następna strona