Tajlandia - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Tajlandia

Tajlandia

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
Zakładka 1
Zakładka 2
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

TAJLANDIA

Nie bez powodu Taj­lan­dia jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków tury­stycz­nych na świe­cie. Przez wielu nazy­wana jest „raj­ską perłą Azji”. Zach­wyca przede wszyst­kim piękną naturą i wspa­nia­łymi zabyt­kami, a zaska­kuje sto­sun­kowo niskimi cenami.
 

Taj­lan­dia znaj­duje się w połu­dniowo-wschod­niej Azji, tuż nad Zatoką Taj­landzką – roz­le­głą i płytką czę­ścią Oce­anu Spo­koj­nego. Cha­rak­te­ry­styczne dla jej kra­jo­brazu są białe piasz­czy­ste plaże, bujna roślin­ność, lazu­rowa woda, fan­ta­zyjne formy skalne oraz gęste tro­pi­kalne lasy. Tury­stów z pew­no­ścią zachwyci cie­kawa i wyjąt­kowa kul­tura oraz beztroska atmos­fera. Waka­cje w Taj­lan­dii to wybór ide­alny dla tych, któ­rzy pra­gną zoba­czyć wspa­niałe zabytki i poznać życie codzienne miesz­kań­ców dużych azja­tyckich miast, ale też odpo­cząć na łonie natury w nie­zwy­kłych egzo­tycz­nych miej­scach. Dodat­ko­wym atu­tem Taj­lan­dii są sto­sun­kowo niskie ceny.

Życie turystyczne Tajlandii toczy się przede wszystkim na jej wybrzeżu. Najlepszym wyborem na miły odpoczynek w rajskim otoczeniu są prowincja Krabi oraz okolice najważniejszego ośrodka wypoczynkowego – miasta Pattaya. Znaleźć tam można zarówno piękne piaszczyste plaże, jak i centrum rekreacyjno-rozrywkowe, pełne barów, salonów masaży i parków rozrywki. Na szczególną uwagę zasługują także wspaniałe tajskie wyspy. Turyści najchętniej wybierają przepiękny Phuket – rajską wyspę słynącą ze swoich niebiańskich plaż. W Tajlandii warto odwiedzić także słynącą z dużej liczby zabytków miejscowość Chiang Mai oraz ruiny dawnej stolicy państwa – Ayutthaya. Wakacje w Tajlandii nie mogą się także odbyć bez wizyty w tętniącym życiem Bangkoku, który nie tylko jest największym miastem kraju, ale i jednym z największych na świecie.

Kul­tura i oby­czaje

Główną reli­gią w Taj­lan­dii jest bud­dyzm – to on wskazuje więk­szość norm spo­łecz­nych, wpływa na kul­turę, sztukę i zwy­czaje w kraju. Tajo­wie uwiel­biają się bawić, dla­tego w ciągu roku w ich kraju obcho­dzi się wiele świąt i uro­czy­sto­ści. Więk­szość z nich nie ma usta­lo­nych dat, jako że do ich wyzna­cza­nia używa się kalen­da­rza księ­ży­co­wego. Do naj­waż­niej­szych należą: Święto Kwia­tów w lutym, Nowy Rok (zwany Song­kran) w kwiet­niu czy Święto Świa­tła (Loi Kra­thong) w listo­pa­dzie. Wszyst­kie uro­czy­sto­ści obcho­dzone są bar­dzo hucz­nie – na uli­cach miast odby­wają się kolo­rowe parady, a w domach przygotowuje się obfite posiłki i spożywa się je w rodzin­nym gro­nie. Cie­ka­wym taj­skim zwy­czajem jest ukłon wyko­ny­wany na powi­ta­nie napo­tka­nych osób, ale też z sza­cunku do świę­tych miejsc czy posą­gów (wai).

Kuch­nia

Kuchnia Tajlandii stanowi mie­szankę wie­lo­let­nich tra­dy­cji tego regionu. Dostrzega się też wpływy sztuki kulinarnej sąsiadujących kra­jów. Jej cechą jest róż­no­rod­ność. W potrawach dominują jednak takie składniki, jak mleczko koko­sowe, imbir, chilli, kaf­fir, limonka i sos sojowy. Naj­po­pu­lar­niej­szą potrawą taj­ską jest znany na cały świat pad thai, czyli danie z maka­ronu ryżo­wego. W wer­sji pod­sta­wo­wej maka­ron poda­wany jest z warzy­wami, tofu, orzesz­kami ziem­nymi i kre­wet­kami.

Dla aktyw­nych

Taj­lan­dia to przede wszyst­kim raj dla miło­śników nur­ko­wa­nia. Przy­brzeżna rafa bogata jest bowiem w róż­no­rod­ne gatun­ki zwie­rząt i roślin. Na taj­skich pla­żach można natomiast wypo­ży­czyć sprzęt do spor­tów wod­nych. Pod­czas urlopu w Taj­lan­dii warto wybrać się także do par­ków naro­do­wych – są tam dobrze przy­go­to­wane szlaki tury­styczne oraz takie niespodzianki jak chociażby prze­jażdżka na sło­niu.

Co warto kupić?

Cie­kawą pamiątką z Taj­lan­dii są róż­no­rodne, tra­dy­cyjne wyroby rze­mieśl­ni­cze, takie jak pięk­nie zdo­bione naczy­nia, małe posążki Buddy, kolo­rowe tka­niny czy ele­menty tra­dy­cyj­nych uro­czy­stych stro­jów naro­do­wych. Z waka­cji w Taj­lan­dii przy­wieźć można także wiele cie­ka­wych dro­bia­zgów, w które obfi­tują sto­iska z pamiąt­kami. Są to: kolo­rowe bran­so­letki, szka­tułki na biżu­te­rię czy małe ozdobne port­mo­netki, czę­sto zdo­bione w taj­skie wzory i sym­bole.

Pogoda

W Taj­lan­dii wyróż­nia się trzy pory roku: cie­płą i suchą, gorącą i suchą oraz gorącą i wil­gotną (zwaną rów­nież desz­czową). Za naj­lep­szy czas na urlop w Taj­lan­dii uważa się porę cie­płą i suchą, która przy­pada na okres mię­dzy listo­pa­dem a lutym. Panu­jące wów­czas śred­nie tem­pe­ra­tury wahają się pomię­dzy 27 a 30ºC. Za naj­gor­szy czas na wyjazd do Taj­lan­dii uznaje się zaś porę desz­czową trwa­jącą tam mniej wię­cej od czerwca do paździer­nika.

Przy­datne zwroty

Tajo­wie posłu­gują się swoim wła­snym alfa­be­tem, zupeł­nie innym niż łaciń­ski. Językiem urzędowym jest tajski. Jakich zwrotów warto nauczyć się przed wyjazdem na waka­cje do Taj­lan­dii?

Dzień dobry (mówione przez męż­czy­znę) – สวัสดี ครับ (czyt. sa-wat-dee krap)

Dzień dobry (mówione przez kobietę) – สวัสดี ค่ะ (czyt. sa-wat-dee ka)

Do widze­nia – ลาก่อน/สวัสดี (czyt. aa gukon sa-wat-dee)

Pro­szę – กรุณา (czyt. ga-ru-naa)

Dzię­kuję – ขอบคุณ (czyt. kkp kun)

Prze­pra­szam – ขอโทษ (czyt. kk toot)

Nie rozu­miem – ไม่เข้าใจ (czyt. mai kao jai)

Dla­czego Taj­lan­dia?

Taj­lan­dia to nie­zwy­kle egzo­tycz­ne miej­sce. Kraj bar­dzo róż­no­rod­ny i peł­en kon­tra­stów. Znajdują się tam nowo­cze­sne mia­sta, jak również sta­ro­żytne zabytki i świą­ty­nie. Obok ogrom­nych nadmor­skich kuror­tów – małe osady rybac­kie, a w sąsiedztwie ele­ganc­kich restau­ra­cji – stra­gany uliczne z tanim, ale pysz­nym jedze­niem. Dodatkową zaletą są dość niskie koszty utrzymania.

Infor­ma­cje prak­tyczne

Wyma­gane doku­menty: aby wje­chać do Taj­lan­dii, potrzebny jest pasz­port ważny przez mini­mum sześć mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia gra­nicy. Dla osób uda­ją­cych się tam jedy­nie w celach tury­stycz­nych na okres nie dłuż­szy niż 30 dni nie jest wymagana wiza. W innych przy­pad­kach należy ubie­gać się o pozwo­le­nie na wjazd w naj­bliż­szej jed­no­stce kon­su­lar­nej.  

Waluta: w Taj­lan­dii płaci się batami (w skró­cie THB).

Ceny: w porów­na­niu do Pol­ski w Taj­lan­dii jest bar­dzo tanio. Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji kosz­tuje około 10–15 zło­tych pol­skich.

Czas: w Taj­lan­dii obo­wią­zuje strefa cza­sowa UTC + 7.

Napię­cie: wynosi 220 V. Więk­szość gniaz­dek dosto­so­wana jest zarówno do wty­czek z okrą­głymi, jak i pła­skimi bol­cami.

Szcze­pie­nia: przed podróżą do Taj­lan­dii nie trzeba się szczepić. Poleca się jednak szczepionki na dur brzuszny, japońskie zapa­le­nie opon mózgo­wych czy wiru­sowe zapa­le­nie wątroby.  

Inne ważne informacje:

 • W Tajlandii ważną rolę w życiu społecznym odgrywa rodzina królewska, do której Tajowie odnoszą się z ogromnym szacunkiem.
 • W przypadku sytuacji konfliktowych z Tajami należy starać się nie podnosić głosu. Jest to bowiem uważane za przejaw braku szacunku.
 • Należy unikać dotykania głowy Taja (nawet małych dzieci), gdyż ta część ciała uważana jest za świętą.
 • Każdy posąg Buddy jest uważany za święty. Należy obchodzić się z nimi z należytym szacunkiem (przykładowo nie można się na nie wspinać).
 • Odwiedzając świątynie, należy być stosownie ubranym (tj. mieć zakryte ramiona, długie spodnie, zakryte buty).
 • W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie dolary amerykańskie.
 • Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.

UWAGA!

W Tajlandii wprowadzono ograniczenia dotyczące przewozu i użytkowania papierosów oraz E-papierosów.

Dodatkowo w całym kraju, na plażach obowiązuje zakaz palenia na plaży pod karą więzienia do roku lub kary grzywny w wysokości do 100 000 THB (około 11 000 zł).

W przypadku E-papierosów obowiązuje całkowity zakaz wwozu i użytkowania pod karą więzienia do 10 lat lub/oraz kary grzywny w wysokości pięciokrotnej wartości urządzenia.

Amba­sady:

 • Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej znaj­duje się w Bang­koku (100/81–82. 25th floor. Von­gva­nij Buil­ding B, Rama 9 Road, Huay­kwang, 10310, tel.: +66 2645 0367–9).


  WAŻNE:
  z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Następna strona
Poprzednia strona
Best Western Phuket Ocean Resort
Best Western Phuket Ocean Resort
już od 3437PLN
Sprawdź
Seaview Patong
Seaview Patong
już od 3442PLN
Sprawdź
Ibis Phuket Kata
Ibis Phuket Kata
już od 3506PLN
Sprawdź
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
już od 3519PLN
Sprawdź
Phuket Orchid Resort & Spa
Phuket Orchid Resort & Spa
już od 3568PLN
Sprawdź
Kamala Beach Resort
Kamala Beach Resort
już od 3659PLN
Sprawdź
Sunwing Resort Kamala Beach
Sunwing Resort Kamala Beach
już od 3705PLN
Sprawdź
Best Western Phuket Ocean Resort
Best Western Phuket Ocean Resort
już od 3802PLN
Sprawdź
Bandara Phuket Beach Resort
Bandara Phuket Beach Resort
już od 3849PLN
Sprawdź
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Bangtao Beach
już od 3858PLN
Sprawdź
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
już od 3946PLN
Sprawdź
Ibis Phuket Kata
Ibis Phuket Kata
już od 4053PLN
Sprawdź
Phuket Orchid Resort & Spa
Phuket Orchid Resort & Spa
już od 4110PLN
Sprawdź
Novotel Phuket Kamala Beach
Novotel Phuket Kamala Beach
już od 4120PLN
Sprawdź
Centara Villas Phuket
Centara Villas Phuket
już od 4245PLN
Sprawdź
Phuket Marriott Resort and Spa
Phuket Marriott Resort and Spa
już od 4255PLN
Sprawdź
Kamala Beach Resort
Kamala Beach Resort
już od 4268PLN
Sprawdź
Seaview Patong
Seaview Patong
już od 4288PLN
Sprawdź
Bandara Phuket Beach Resort
Bandara Phuket Beach Resort
już od 4361PLN
Sprawdź
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Bangtao Beach
już od 4384PLN
Sprawdź
Sunwing Resort Kamala Beach
Sunwing Resort Kamala Beach
już od 4384PLN
Sprawdź
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa
już od 4548PLN
Sprawdź
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
już od 4565PLN
Sprawdź
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort
już od 4566PLN
Sprawdź
Centara Villas Phuket
Centara Villas Phuket
już od 4702PLN
Sprawdź
JW Marriott Phuket Resort & Spa
JW Marriott Phuket Resort & Spa
już od 4749PLN
Sprawdź
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
już od 4847PLN
Sprawdź
Phuket Marriott Resort and Spa
Phuket Marriott Resort and Spa
już od 4894PLN
Sprawdź
Le Meridien Phuket Beach Resort
Le Meridien Phuket Beach Resort
już od 4931PLN
Sprawdź
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
już od 5352PLN
Sprawdź
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
już od 5396PLN
Sprawdź
Centara Grand Beach Resort Phuket
Centara Grand Beach Resort Phuket
już od 5584PLN
Sprawdź
JW Marriott Phuket Resort & Spa
JW Marriott Phuket Resort & Spa
już od 5861PLN
Sprawdź
Le Meridien Phuket Beach Resort
Le Meridien Phuket Beach Resort
już od 6199PLN
Sprawdź
Centara Grand Beach Resort Phuket
Centara Grand Beach Resort Phuket
już od 6222PLN
Sprawdź
Poprzednia strona
Następna strona