Sri Lanka - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Sri Lanka

Sri Lanka

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
Zakładka 1
Zakładka 2
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

SRI LANKA

Z roku na rok Sri Lanka staje się coraz bar­dziej popu­lar­nym kie­run­kiem tury­stycz­nym. Nic w tym dziw­nego, ponie­waż „kra­ina her­baty” ma bar­dzo wiele do zaofe­ro­wa­nia – od pięk­nych piasz­czy­stych plaż poprzez wspa­niałą rafę kora­lową, aż po wyso­kie szczyty gór. 

Demo­kra­tyczno-Socja­li­styczna Repu­blika Sri Lanki leży w Azji Połu­dnio­wej. Od pół­nocy gra­ni­czy z Indiami oddzie­lo­nymi cie­śniną Palk i zatoką Man­nar. Od połu­dnia oblewana jest wodami Oce­anu Indyj­skiego, a od wschodu Zatoki Ben­gal­skiej. Jest to kraj prawie całkowicie nizinny. Wyjątek stanowi znajdujący się w samym sercu wyspy Płaskowyż Centralny z najwyższym szczytem Pidurutalagala (2524 m n.p.m). Przez cha­rak­te­ry­styczny kształt wyspy Cej­lon, na któ­rej znaj­duje się Sri Lanka, kraj ten nazy­wany jest czę­sto „łzą Indii”. Nie ma to jed­nak nic wspól­nego ze smut­kiem czy przy­gnę­bie­niem, jest bowiem barwną kra­iną. Waka­cje w Sri Lance będą wspa­niałą przy­godą dla tych, którzy chcą poznawać nowe kul­tury.

Największą atrakcją Sri Lanki jest jej wspaniała natura. By móc w pełni ją podziwiać, warto wybrać się do jednego z jej jedenastu parków narodowych. Najpopularniejszym z nich jest Park Narodowy Yala. Swoją sławę zawdzięcza dużym skupiskom słoni, które podziwiać można podczas wycieczki typu safari. Podczas urlopu na Sri Lance warto zwiedzić także tamtejsze świątynie. Złota świątynia Dambulla powstała we wnętrzach pięciu naturalnych jaskiń skalnych, a Świątynia Zęba zasłynęła jako miejsce przechowywania ważnej dla buddystów relikwii – zęba samego Buddy. Nieodłącznym punktem zwiedzania wyspy jest także wizyta na plantacjach herbaty, które stały się symbolem wyspy. W tym celu najlepiej wybrać się na punkt widokowy położony na legendarnym Lipton Seat. Sri Lanka to także piękne, szerokie i piaszczyste plaże, takie jak:  Mirissa Nilaveli, Uppuveli, Tangalle i wiele innych.

Kul­tura i oby­czaje

Główne religie na Sri Lance to bud­dyzm (70%), hin­du­izm (12%) oraz islam (9%). Porzą­dek spo­łeczny tworzą jed­nak nie tylko wyznania, ale i prze­jęty z Indii sys­tem kastowy. Na wyspie żyje nie­wielka spo­łecz­ność plemienia Wedda, które uznaje się za pier­wotnych mieszkańców Sri Lanki. Naj­licz­niejsi w kraju są zaś Syn­ga­lezi, któ­rzy sta­no­wią około 80% cał­ko­wi­tej popu­la­cji. Kul­turę Sri Lanki cha­rak­te­ry­zują zarówno wpływy indyj­skie, jak i kolo­ni­za­tor­skie. Istotną rolę odgrywa w niej taniec, który sta­nowi ważny ele­ment wszel­kich uro­czy­sto­ści i życia codzien­nego. Naj­po­pu­lar­niej­szy jest kan­dyan wywo­dzący się z byłej sto­licy kraju – Kandy. Tra­dy­cyjne stroje miesz­kań­ców Sri Lanki przy­po­mi­nają te z Indii. Wyko­nane są z pięk­nych, kolo­ro­wych i bogato zdo­bio­nych tka­nin. 

Kuch­nia

Kuch­nia Sri Lanki to mie­szanka róż­nych azja­tyc­kich sma­ków. W jej tradycyjnych potra­wach zauwa­żyć można przede wszyst­kim wpływy kuchni indyj­skiej, taj­skiej i chiń­skiej. Naj­po­pu­lar­niej­szym daniem na wyspie jest ryż curry z kur­cza­kiem i warzy­wami (naj­czę­ściej mieszanką bata­tów, dyni, cie­cie­rzycy i socze­wicy). Pod­stawę kuchni sta­nowi mleczko koko­sowe i róż­no­rodne aro­ma­tyczne przy­prawy. 

Dla aktyw­nych

Poło­że­nie Sri Lanki spra­wia, że sta­nowi ona raj dla miło­śni­ków wszel­kich spor­tów wod­nych. Panu­jące tam warunki natu­ralne sprzy­jają sur­fo­wa­niu, a wspa­niała rafa kora­lowa przy­ciąga nur­ków z całego świata. Cen­tralna Pro­win­cja Sri Lanki zaś to mekka pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek. Znaj­duje się tam wiele zie­lo­nych, łagod­nych wzgórz oraz wyso­kich na ponad dwa tysiące metrów szczy­tów. Pod­czas waka­cji na Sri Lance warto wybrać się cho­ciaż do jed­nego z jej par­ków naro­do­wych, przez które prze­biega wiele szla­ków tury­stycz­nych. 

Co warto kupić?

Wyspa Cej­lon to praw­dziwe kró­le­stwo her­baty i to wła­śnie ona sta­nowi naj­lep­szą pamiątkę z urlopu na Sri Lance. Do wyboru są wszel­kie jej rodzaje i smaki, a ich opa­ko­wa­nia czę­sto zdo­bią ilu­stra­cje zwią­zane z kul­turą kraju. Będąc na wyspie, warto ku­pić także tam­tej­sze przy­prawy – czę­sto w dużo lep­szej jako­ści niż te dostępne w Pol­sce. 

Pogoda

Pogoda na Sri Lance koja­rzy się z wiecz­nym słoń­cem i wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami. Tym­cza­sem mon­suny przy­no­szą na wyspę czę­ste i obfite opady. Naj­wię­cej pada mię­dzy majem a czerw­cem oraz w paździer­niku i listo­pa­dzie. Śred­nie tem­pe­ra­tury rzadko kiedy spa­dają poni­żej 20°C. Naj­cie­plej jest w połu­dnio­wej czę­ści kraju, która leży w stre­fie kli­matu rów­ni­ko­wego, naj­zim­niej zaś w górach. Na obszarach nisko położonych i na wybrzeżach temperatury wynoszą od 22°C w okresie zimowym do 33°C w letnim. Klimat Sri Lanki charakteryzuje się wysoką wilgotnością w granicach 60-80%.

Przy­datne zwroty

Na Sri Lance obo­wią­zują dwa języki urzę­dowe: syn­ga­le­ski i tamil­ski. Do zapisu używa się odrębnych pism.  

język syn­ga­le­ski: 

cześć – හෙලෝ (czyt. halo) 

dzień dobry – සුභ උදෑසනක් (czyt. subha ude­se­nak) 

do widze­nia – ආයුබෝවන් (czyt. newa­tha hamu­vemu) 

dzię­kuję – ඔබට ස්තුතියි (czyt. stutti) 

nie rozu­miem – මට තේරෙන්නේ නැහැ (czyt. mata eka the­renne nehe) 

nazy­wam się… – මගේ නම (czyt. mageh namma) 

język tamil­ski: 

cześć – ஹலோ (czyt. halo) 

dzień dobry – குட்மானிங் (czyt. gud­ma­aning) 

do widze­nia – போயிட்டு வர்றேன் (czyt. pooittu war­rän) 

dzię­kuję – நன்றி (czyt. nan­dri) 

nie rozu­miem – எனக்கு அது புரியல (czyt. jenakku adhu puri­jale) 

nazy­wam się… – என் பெயர் (czyt. jen pejar) 

Dla­czego Sri Lanka?

Waka­cje na Sri Lance to ide­alny pomysł zarówno dla tych, któ­rzy urlop wiążą z odpo­czyn­kiem na plaży, jak i tych, któ­rzy wolą aktywne spę­dza­nie czasu. Kul­tura Sri Lanki znacz­nie różni się od euro­pej­skiej. Z tego powodu podróżnych z Pol­ski zaskakuje zarówno folk­lor, kuch­nia naro­dowa, jak i styl życia miesz­kań­ców. Na wyspie zachwy­cają także wspa­niałe kra­jo­brazy – zie­lone pola upraw­ne her­baty, raj­skie plaże i gęste, dzi­kie lasy. Naj­więk­sze atrak­cje Sri Lanki to wspa­niałe świą­ty­nie bud­dy­jskie i hin­du­istyczne oraz tarasy uprawne her­baty i sank­tu­aria słoni. 

Infor­ma­cje prak­tyczne

Wyma­gane doku­menty: od 1 lutego 2020 roku, przy wyjazdach na Sri Lankę wymagana jest wiza. Można wykupić ją bezpośrednio na lotnisku na Sri Lance lub poprzez złożenie wniosku wizowego poprzez system ETA (Electronic Travel Authorisation). Opłaty wizowe:

 • przy rejestracji i wykupie przez system ETA - 35 USD za osobę (wymagana rejestracja w systemie ETA, płatności dokonuje się kartą kredytową poprzez
  system ETA);
 • przy rejestracji i wykupie na lotnisku na Sri Lance - 40 USD za osobę (rejestracja w systemie ETA nie jest wymagana, płatności dokonuje się
  gotówką na lotnisku na Sri Lance). 

Waluta: na Sri Lance płaci się rupiami lan­kij­skimi (LKR). 

Ceny: życie na Sri Lance jest tańsze niż w Polsce. Dla przykładu za obiad w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić można około 12–16 zło­tych.  

Napiwki: na Sri Lance istnieje zwyczaj zostawiania napiwków nie tylko kelnerom, ale i kierowcom, przewodnikom i pokojówkom. Najlepiej zostawić ok. 10-15% ceny usługi lub ok. 20 LKR.

Czas: na Sri Lance obo­wią­zuje strefa cza­sowa UTC +5.30. 

Napię­cie: wynosi 230 V. Gniazdka elek­tryczne są zazwy­czaj dosto­so­wane do wty­czek z trzema okrą­głymi bol­cami. 

Szcze­pie­nia: przed podróżą na Sri Lankę nie trzeba wykonywać szcze­pień. Zaleca się jed­nak przy­jąć szcze­pionkę na dur brzuszny, bło­nicę, tężec, japoń­skie zapa­le­nie mózgu i wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu A i B. Należy skon­sul­to­wać je z leka­rzem medy­cyny podróży. 

Inne ważne informacje:

 • Woda z kranu na Sri Lance nie jest zdatna do picia.
 • Zaleca się zabrać ze sobą preparat na komary.
 • Do świątyń buddyjskich wejść można jedynie na boso.
 • Z kart kredytowych można korzystać jedynie w bezpiecznych i pewnych punktach. 
 • W czasie święta Poya (obchodzonego co miesiąc, w dzień pełni księżyca) na Sri Lance nie sprzedaje alkoholu.
 • W większych miastach działają specjalne posterunki policji przeznaczone do pomocy turystom.
 • Wzdłuż wybrzeża Sri Lanki przepływają okresowo silne prądy wodne. Wówczas kąpiel jest zabroniona.
 • Opalanie topless lub nago jest zabronione.
 • Należy unikać robienia zdjęć w miejscach świętych.
 • Posiadanie narkotyków podlega karze śmierci.
 • W północnej części kraju obowiązuje zakaz korzystania z łączności satelitarnej.
 • Pla­cówki dyplo­ma­tyczne: na Sri Lance nie ma Amba­sady RP. Naj­bliż­sza amba­sada pol­ska znaj­duje się w New Delhi w Indiach (Indie, New Delhi, 50-M Shantipath, Chanakyapuri, 110 021, Tel.: +91 11 41496900, tel. dyżurny z polskich numerów: +91 9910999477, Faks: +91 11 26871914, e-mail: newdelhi.polemb.info@msz.gov.pl lub www.newdelhi.msz.gov.pl)
Następna strona
Poprzednia strona
Ranweli Holiday Village
Ranweli Holiday Village
już od 3814PLN
Sprawdź
Royal Palms Beach
Royal Palms Beach
już od 3837PLN
Sprawdź
Coco Royal
Coco Royal
już od 3917PLN
Sprawdź
Citrus Hikkaduwa
Citrus Hikkaduwa
już od 3941PLN
Sprawdź
Hikka Tranz By Cinnamon
Hikka Tranz By Cinnamon
już od 3992PLN
Sprawdź
Royal Palms Beach
Royal Palms Beach
już od 3996PLN
Sprawdź
Jetwing Beach
Jetwing Beach
już od 4041PLN
Sprawdź
Club Palm Bay
Club Palm Bay
już od 4058PLN
Sprawdź
Ranweli Holiday Village
Ranweli Holiday Village
już od 4111PLN
Sprawdź
Club Palm Bay
Club Palm Bay
już od 4165PLN
Sprawdź
Eden Resort & SPA
Eden Resort & SPA
już od 4217PLN
Sprawdź
Tangerine Beach
Tangerine Beach
już od 4218PLN
Sprawdź
Coco Royal
Coco Royal
już od 4282PLN
Sprawdź
Club Hotel Dolphin
Club Hotel Dolphin
już od 4350PLN
Sprawdź
Citrus Hikkaduwa
Citrus Hikkaduwa
już od 4439PLN
Sprawdź
Tangerine Beach
Tangerine Beach
już od 4467PLN
Sprawdź
Centara Ceysands Resort & Spa
Centara Ceysands Resort & Spa
już od 4615PLN
Sprawdź
Eden Resort & SPA
Eden Resort & SPA
już od 4648PLN
Sprawdź
Club Hotel Dolphin
Club Hotel Dolphin
już od 4674PLN
Sprawdź
Jetwing Lagoon
Jetwing Lagoon
już od 4704PLN
Sprawdź
Hikka Tranz By Cinnamon
Hikka Tranz By Cinnamon
już od 4754PLN
Sprawdź
Jetwing Lagoon
Jetwing Lagoon
już od 4843PLN
Sprawdź
Cinnamon Bey
Cinnamon Bey
już od 4846PLN
Sprawdź
Jetwing Beach
Jetwing Beach
już od 4970PLN
Sprawdź
Cinnamon Bey
Cinnamon Bey
już od 5387PLN
Sprawdź
Centara Ceysands Resort & Spa
Centara Ceysands Resort & Spa
już od 5750PLN
Sprawdź
Poprzednia strona
Następna strona
Zapisz się na newsletter

Wakacje nie jeden mają kierunek!

Bądź zawsze na bieżąco. Zapisz się na newsletter.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami polityki prywatności Exim S.A. Zgadzam się na wykorzystywanie mojego adresu e-mail do przesyłania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.