Austria - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Austria

Austria

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
Zakładka 1
Zakładka 2
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

AUSTRIA

Austria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.

Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści.


 

Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt – wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.

Kul­tura i oby­czaje

Ważnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie – Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda „Cicha noc”. Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße – najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent “na gwiazdkę” czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą “diabelskie parady” – mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.

Kuch­nia

Kuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto „maka­ro­nowe” z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).

Dla aktyw­nych

Austria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.

Co warto kupić?

Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej – Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.

Pogoda

Kli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.

Przy­datne zwroty

Języ­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?

dzień dobry – Guten Mor­gen

do widze­nia – Auf Wie­der­se­hen

dzię­kuję (bar­dzo) – danke (sehr)

pro­szę – bitte

prze­pra­szam – ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gung

ile to kosz­tuje? – wie viel kostet es?

gdzie jest… – Wo ist…

sta­cja kole­jowa – Bahn­hof

lot­ni­sko – Flu­gha­fen

bilet – Fahr­karte

Dla­czego Austria?

Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.

Infor­ma­cje prak­tyczne

Wyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.


Waluta: w Austrii płaci się w euro.


Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.


Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce – UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.


Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.


Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.


Amba­sady: Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100), nato­miast Amba­sada Repu­bliki Austrii – w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

 
Następna strona
Poprzednia strona
Appartementhaus Schindlhaus
Appartementhaus Schindlhaus
już od 229PLN
Sprawdź
Mondi Holiday Bellevue
Mondi Holiday Bellevue
już od 439PLN
Sprawdź
Der Abtenauer
Der Abtenauer
już od 519PLN
Sprawdź
Apartments Regina
Apartments Regina
już od 529PLN
Sprawdź
Appartementhaus Russbach
Appartementhaus Russbach
już od 549PLN
Sprawdź
Pension Bergblick
Pension Bergblick
już od 579PLN
Sprawdź
Gasthof Musikantenwirt
Gasthof Musikantenwirt
już od 589PLN
Sprawdź
Wasserfall Landgasthof
Wasserfall Landgasthof
już od 589PLN
Sprawdź
Das Gastein
Das Gastein
już od 589PLN
Sprawdź
Tia Monte
Tia Monte
już od 629PLN
Sprawdź
Berghof
Berghof
już od 679PLN
Sprawdź
Pension Carossa
Pension Carossa
już od 759PLN
Sprawdź
Aktiv und Wellnesshotel Kohlerhof
Aktiv und Wellnesshotel Kohlerhof
już od 779PLN
Sprawdź
Gasthof Pfandl
Gasthof Pfandl
już od 789PLN
Sprawdź
Landhotel Agathawirt
Landhotel Agathawirt
już od 789PLN
Sprawdź
Johannesbad Hotel Palace
Johannesbad Hotel Palace
już od 799PLN
Sprawdź
Der Schuetthof
Der Schuetthof
już od 819PLN
Sprawdź
Alpenhotel Weitlanbrunn
Alpenhotel Weitlanbrunn
już od 819PLN
Sprawdź
Gasthof Venedigerblick
Gasthof Venedigerblick
już od 839PLN
Sprawdź
Berghotel Gasthof Marlstein
Berghotel Gasthof Marlstein
już od 869PLN
Sprawdź
Nationalparkhotel Klockerhaus
Nationalparkhotel Klockerhaus
już od 919PLN
Sprawdź
Vitalhotel Gosau
Vitalhotel Gosau
już od 949PLN
Sprawdź
Der Waldhof
Der Waldhof
już od 969PLN
Sprawdź
Brennerspitz
Brennerspitz
już od 979PLN
Sprawdź
Alphof
Alphof
już od 1019PLN
Sprawdź
Haas
Haas
już od 1049PLN
Sprawdź
Hotel Elisabethpark
Hotel Elisabethpark
już od 1059PLN
Sprawdź
Alpenhotel Dachstein
Alpenhotel Dachstein
już od 1059PLN
Sprawdź
Sporthotel  Tirolerhof
Sporthotel Tirolerhof
już od 1059PLN
Sprawdź
Johannesbad Hotel St. Georg
Johannesbad Hotel St. Georg
już od 1089PLN
Sprawdź
Haus Stefanie
Haus Stefanie
już od 1099PLN
Sprawdź
Wellnesshotel Schoenruh
Wellnesshotel Schoenruh
już od 1159PLN
Sprawdź
Alpine Resort
Alpine Resort
już od 1269PLN
Sprawdź
Gusthof Zillertal
Gusthof Zillertal
już od 1279PLN
Sprawdź
Austria
Austria
już od 1319PLN
Sprawdź
Ferienalm Schladming
Ferienalm Schladming
już od 1379PLN
Sprawdź
Sommerhof
Sommerhof
już od 1439PLN
Sprawdź
Mildererhof
Mildererhof
już od 1489PLN
Sprawdź
Grand Hotel Zell am See
Grand Hotel Zell am See
już od 1599PLN
Sprawdź
Tirolerhof
Tirolerhof
już od 2939PLN
Sprawdź
Tyrol
Tyrol
już od 3089PLN
Sprawdź
Poprzednia strona
Następna strona