Sene­gal - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Sene­gal

Sene­gal

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
Zakładka 1
Zakładka 2
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

SENEGAL

Afryka coraz czę­ściej staje się kie­run­kiem waka­cyj­nych wypraw polskich turystów. Od niedawna podróżni z Polski chętnie odwiedzają dotychczas mało popularny Senegal. Prze­ciętny turysta wie jed­nak nie­wiele o tym odle­głym kraju. Tym­cza­sem waka­cje w Sene­galu mogą oka­zać się przy­godą życia.


Sene­gal leży w Afryce Zachod­niej, tuż nad Oce­anem Atlan­tyc­kim. Gra­ni­czy z Mau­re­ta­nią, Mali, Gwi­neą, Gwi­neą Bis­sau i Gam­bią. Kraj posiada przydomek “Wrota Afryki”, który zawdzięcz rzece o tej samej nazwie, która pozwalała na komunikację wewnątrz kontynentu. Pra­wie cały obszar kraju to tereny nizinne. Śred­nia wyso­kość Sene­galu wynosi zale­d­wie 200 m n.p.m. Swoją sławę zawdzię­cza legendarnemu raj­dowi samo­cho­dów tere­no­wych, któ­rego trasa pro­wa­dziła niegdyś z Paryża do sto­licy Sene­galu – Dakaru. Przez wielu nazy­wany jest „słoń­cem Europy”. Określenie to zawdzięcza swojej popularności – to jeden z naj­czę­ściej odwie­dza­nych kra­jów w Afryce Zachod­niej. Ilość tury­stów wzra­sta w okre­sie zimo­wym.

Podróż po Sene­galu warto roz­po­cząć od wizyty w jego sto­licy. Dakar jest dużym, niezbyt urokliwym mia­stem por­to­wym, za to boga­tym w ważne dla kraju miej­sca i muzea. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje przede wszyst­kim znaj­du­jące się tam Muzeum Nie­wol­nic­twa Atlan­tyc­kiego. Aby obejrzeć piękną kolo­nialną archi­tek­turę, naj­le­piej wybrać się do małego mia­steczka Saint-Louis. Nato­miast by odpo­cząć na pięk­nej piasz­czy­stej plaży, warto odwie­dzić Saly lub Cap Skirring – dwa naj­słyn­niej­sze sene­gal­skie kurorty nad morzem. W poło­żo­nej zaś w środ­ko­wej czę­ści kraju miej­sco­wo­ści Touba podzi­wiać można naj­waż­niej­szy obiekt sakralny Senegalu – Wielki Meczet Touba. Miłośnicy natury powinni za to odwiedzić jeden z licznych senegalskich parków narodowych (np. Park Naro­dowy Nio­kolo-Koba, rezer­wat pta­ków w Djo­udj czy Park Naro­dowy Lan­gue de Bar­ba­rie).

Kul­tura i oby­czaje

Waka­cje w Sene­galu nie­wąt­pli­wie wiążą się z pozna­niem ciekawej, obcej dla turystów z Europy kul­tury. Główna reli­gia to islam (wyznaje go aż 96% miesz­kań­ców). Choć w kraju da się zauwa­żyć silne wpływy byłego kolo­ni­za­tora – Fran­cji, kul­tura Sene­galu w dużej mie­rze oparta jest na war­to­ściach wyzna­czo­nych przez Koran. Pamię­tać o tym muszą przede wszyst­kim turystki, które muszą prze­strze­gać zasad zwią­za­nych ze skrom­nym zacho­wa­niem i ubio­rem zakry­wa­ją­cym ciało. Ważnym elementem kultury Senegalu jest muzyka. Senegalczycy traktują ją niemalże na równi z religią. Najpopularniejszym tańcem jest sabar, a instrumentami balafon oraz kora. Najczęściej oglądanym i uprawianym sportem w Senegalu jest bez wątpienia piłka nożna.Natomiast najczęściej spotykanym zwierzęciem… owca! Senegalczycy hodują pokaźnych rozmiarów owcze stada, które spotkać można nawet na plażach.

Kuch­nia

Aż do 1958 roku Sene­gal był kolo­nią fran­cu­ską. W efekcie naro­do­wa kuchnia łączy wpływy fran­cu­skie z lokal­nymi tra­dy­cjami. Jej pod­stawą są ryby i owoce morza wyła­wiane z przy­brzeż­nych sene­gal­skich wód. Dania bar­dzo czę­sto obfi­tują w warzywa, a poda­wane są naj­czę­ściej z ryżem. Od Fran­cu­zów Sene­galczycy prze­jęli przede wszyst­kim spo­sób przy­pra­wia­nia oraz miłość do bagie­tek. Do tradycji afry­kań­skiej nawią­zuje natomiast spo­sób poda­nia posiłku – naj­czę­ściej z w dużej wspól­nej misie, z któ­rej je cała rodzina.

Dla aktyw­nych

Choć geo­gra­fia i kli­mat Sene­galu sprzyja przede wszyst­kim leni­wemu odpoczynkowi na plaży, roz­rywkę znajdą tam także zwo­len­nicy aktyw­nego spę­dza­nia czasu. Osoby lubiące spa­cery powinny odwiedzić sene­gal­skie par­ki naro­do­we.

Co kupić?

Naj­cie­kaw­szymi pamiąt­kami z Sene­galu są wszel­kiego rodzaju ręcz­nie robione ozdoby w afry­kań­skim stylu – paski, figurki, rzeźby, naczy­nia i biżu­te­ria. Jako upo­mi­nek z waka­cji można rów­nież wybrać ele­menty tra­dy­cyj­nych sene­gal­skich stro­jów ludo­wych, które Sene­gal­czycy z dumą noszą nawet w dzień powszedni.

Pogoda

Kli­mat Sene­galu okre­śla się jako podrów­ni­kowy. Podzie­lony jest na dwie strefy: wil­gotną na połu­dniu i suchą na pół­nocy. Na wybrzeżu posiada on cechy kli­matu mor­skiego. Przez cały rok są tam bar­dzo wyso­kie tem­pe­ra­tury – w dzień rzadko kiedy spa­dają poni­żej 20°C, są niewielkie roczne ampli­tudy. W mie­sią­cach zimo­wych jest pora desz­czowa, w let­nich – sucha.

Przy­datne zwroty

Języ­kiem urzę­do­wym w Sene­galu jest fran­cu­ski, jed­nakże na uli­cach usły­szeć można czę­sto dia­lekty ple­mienne np. język wolof czy ful. Jakich zwrotów warto nauczyć się przed waka­cjami w Sene­galu?

Dzień dobry – bon­jour [czyt. bążur]

Cześć – salut [czyt. salu]

Dobry wie­czór – bon­soir [czyt. bąsłar]

Do widze­nia – au revoir [czyt. orewłar]

Dzię­kuję – merci [czyt. mersi]

Prze­pra­szam – excu­sez moi [czyt. ekskjuze mła]

Smacz­nego – bon appétit [czyt. bon apeti]

Nie mówię po fran­cu­sku – je ne parle pas fran­cais [czyt. ży ny parl pa frąse]]

Nie rozu­miem – je ne com­prends pas [czyt. ży ny kąprą pa]

Dla­czego Sene­gal?

Sene­gal wciąż należy do kra­jów nie­od­kry­tych przez pol­skich tury­stów, dla­tego jego kul­tura zadzi­wia i zachwyca na każ­dym kroku. Jest tam można wiele inte­re­su­ją­cych miejsc – od try­ska­ją­cego życiem Dakaru poprzez ciche sawanny wschod­niej czę­ści kraju, aż po mean­dry rzeki Casa­mance.

Infor­ma­cje prak­tyczne

Podczas urlopu w Senegalu należy pamiętać o zasadach związanych z religią muzułmańską. W miejscach świętych należy okazać należyty szacunek zarówno ludziom i świątyniom, jak i związanym z religią obrzędom. Wchodząc do meczetu, trzeba zdjąć buty i zachować ciszę. Panie muszą pamiętać o nakryciu głowy i zakryciu kolan.

W większych miastach w Senegalu można używać popularnych kart bankowych, takich jak VISA i MasterCard.

W stolicy najpopularniejszym środkiem transportu są taksówki. Cenę należy ustalić jeszcze przed podróżą, gdyż można natknąć się na oszustów.

Wyma­gane doku­menty: aby wje­chać do Sene­galu, potrzebny jest pasz­port ważny przez mini­mum sześć mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia gra­nicy. Dla osób uda­ją­cych się tam jedy­nie w celach tury­stycz­nych na okres nie dłuż­szy niż 90 dni nie wymaga się wizy. Bar­dzo czę­sto sene­gal­scy cel­nicy pro­szą rów­nież o uka­za­nie Międzynaro­do­wej Ksią­żeczki Szcze­pień z ważną pie­czątką potwier­dza­jącą szcze­pie­nie na żółtą febrę.

Waluta: w Sene­galu (i w trzystu innych państwach afrykańskich) płaci się frankami CFA. To najczęściej używana jednostka monetarna w Afryce.

Ceny: Sene­gal jest sto­sun­kowo tanim kra­jem, ale wciąż jed­nym z droż­szych w Afryce. Za posiłek w niedrogiej restauracji należy zapłacić około 20 złotych polskich.

Czas: w Sene­galu obo­wią­zuje strefa cza­sowa UTC 0 (czyli ta sama, co w lon­dyń­skiej stre­fie Gre­en­wich).

Napię­cie: wynosi 230 V. Dostępne są róż­ne gniazdka: typ C, typ C-2, typ D, typ E, typ K.

Szcze­pie­nia: aby wje­chać do Sene­galu, należy zaszczepić się na żółtą febrę i posiadać uzupełnioną międzynarodową książeczkę szczepień (o którą mogą zapytać strażnicy celni na lotnisku). Ist­nieją rów­nież szcze­pie­nia zale­cane (np. na dur brzuszny, tężec, bło­nicę). Ich wyko­na­nie należy skon­sul­to­wać z leka­rzem medy­cyny podróży. Należy pamiętać, że nabycie odporności po niektórych szczepieniach następuje dopiero po 2-4 tygodniach. Zalecana jest także profilaktyka przeciwmalaryczna: przed wyjazdem, podczas pobytu i minimum 2 tygodnie po wyjeździe z Senegalu.

Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny oraz unikać picia nieprzegotowanej wody i jedzenia owoców ze skórką.

Amba­sady: Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Sene­galu znaj­duje się w sto­licy kraju – Daka­rze (Route des Alma­dies, Les Jar­dins des Alma­dies, App. 4/A, B. P. 14419, Dakar Pey­ta­vin Dakar, Sene­gal, tel.: +221 33 859 57 70), nato­miast Amba­sada Sene­galu w Pol­sce – w War­sza­wie (02-949, ul. Bie­dronki 63, War­szawa, tel.: +48 22 651 60 36).

Następna strona
Poprzednia strona
Poprzednia strona
Następna strona