Węgry - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Węgry

Węgry

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
Warto zobaczyć
Zakładka 2
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

WĘGRY

Węgry koja­rzą się przede wszyst­kim z piękną pod względem architektonicznym sto­licą – Buda­pesz­tem, tym­cza­sem kraj ten ma dużo wię­cej do zaofe­ro­wa­nia wymagającym turystom. Wycieczka na Węgry to dobry pomysł zarówno dla wiel­bi­cieli zwie­dza­nia, jak i wypo­czynku na łonie natury.

Węgry (węg. Magy­aror­szág) leżą w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czą z sied­mioma kra­jami: Austrią, Sło­wa­cją, Ukra­iną, Rumu­nią, Ser­bią, Chor­wa­cją i Sło­we­nią. Pra­wie cały ich obszar poło­żony jak nizin­nej Kotli­nie Panoń­skiej. Wyją­tek sta­no­wią bie­gnące przez pół­noc kraju poje­dyn­cze pasma gór­skie – na pół­nocnym wscho­dzie Śred­nio­gó­rze Pół­noc­no­wę­gier­skie, a na pół­nocnym zacho­dzie nale­żące do Alp Wzgó­rza Kőszeg i Góry Soproń­skie. Węgry należą do Unii Europejskiej i leżą w strefie Schengen.Decydując się na waka­cje u naszych „bratanków”, można stworzyć bar­dzo zróż­ni­co­wany plan podróży - od trekkingu po węgierskich górach, poprzez zwiedzanie winnicy, aż po wizytę w jednym z architektonicznie pięknych miast. Miejscem idealnym na wakacyjny odpoczynek na Węgrzech są okolice największego jeziora w kraju - Balatonu, nazywanego “węgierskim morzem”. Jezioro to ma aż 77 kilometrów długości, a otacza go piaszczyste wybrzeże i liczne miejscowości turystyczne. Balaton i region, w którym się znajduje, stanowią ważny ośrodek rekreacyjny z pokaźną gamą miejsc noclegowych. Będąc na Węgrzech, warto odwiedzić także ich stolicę - Budapeszt. Nie bez powodu miasto to uznawane jest za jedną z najpiękniejszych stolic europejskich. Obfituje ono bowiem w liczne zabytki, wspaniałe budowle i miejsca rekreacyjne. Miło­śnicy wina powinni odwie­dzić poło­żoną na pół­nocnym wscho­dzie pro­win­cję Tokaj, w któ­rej pro­du­ko­wane jest słynny trunek o tej samej nazwie. Region ten obfi­tuje w kli­ma­tyczne win­nice i winiar­nie. Stamtąd bli­sko już w węgier­skie góry. Naj­wyż­sze pasmo kraju to Mátra, najwyższy szczyt – Kékes (1014 m n.p.m.).

 

Kul­tura i oby­czaje

Mimo że znamy histo­ryczne przysłowie „Polak, Węgier, dwa bra­tanki, i do sza­bli, i do szklanki”, o Węgrzech wiemy niewiele. Węgrzy są naro­dem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ich praprzod­ko­wie pocho­dzili z pół­noc­nych czę­ści Azji. Osie­dlili się w Euro­pie Środ­ko­wej, a swoją kul­turę kształ­to­wali, bazu­jąc na wzor­cach prze­ję­tych z Zachodu. Tak powstała jedyna w swoim rodzaju kul­tura węgier­ska. Bar­dzo waż­nym jej ele­men­tem jest język. Na tle innych państw Węgry wyróż­niają także tańce i przy­śpiewki ludowe. Typowe są na przy­kład pie­śni typu „lament”, śpie­wane w takt nie­rów­nego, archa­icz­nego rytmu. Popu­lar­nym tań­cem jest natomiast wywo­dzący się z kul­tury cygań­skiej czar­dasz.

Kuch­nia

Pach­nąca wędzoną papryką kuch­nia węgier­ska jest znana i ceniona na całym świe­cie. To wła­śnie z Węgier wywo­dzi się uwiel­biany przez wszyst­kich gulasz. Choć popularne są różne jego warianty, tra­dy­cyj­nie powstaje jedy­nie z mięsa, cebuli i ostrej papryki. Innymi daniami kuchni Węgier są cho­ciażby leczo, lan­gosz (ziem­nia­czany pla­cek z serem) czy halaszle (węgier­ska zupa rybna). Węgry słyną także z cie­ka­wych trun­ków – słyn­nej na cały świat węgier­skiej wódki zwa­nej Palinką oraz wina Tokaj pro­du­ko­wa­nego na pół­nocy kraju.

Dla aktyw­nych

Na Węgrzech ist­nieje wiele warian­tów aktyw­nego spę­dza­nia czasu. Przede wszyst­kim nizinne tereny pozwa­lają na dłu­gie wycieczki rowe­rowe szla­kami popro­wa­dzo­nymi wśród cią­gnących się w nie­skoń­czo­ność upraw wino­ro­śli. Na Węgry powinni wybrać się także miło­śnicy trek­kingu. Na północy kraju znajduje się bowiem kilka pasm górskich bogatych w liczne szlaki turystyczne. Mimo braku dostępu do morza atrakcje dla sie­bie znajdą także pasjo­naci spor­tów wod­nych. Wystar­czy wybrać się nad ogrom­nych roz­mia­rów jezioro Bala­ton, słynące z pięknych nadwodnych krajobrazów.

Co warto kupić?

Cie­kawą pamiątką z Węgier są wszel­kie rze­czy ozda­biane ludo­wymi wzo­rami: naczy­nia, ubra­nia i zabawki. Z „kraju pol­skich bra­tan­ków” warto przy­wieźć także wędzoną paprykę. Nig­dzie indziej na świe­cie nie znaj­dzie się bowiem tej przy­prawy w tak dobrej jako­ści. Świetnym upo­mi­nkiem z waka­cji na Węgrzech będą także tam­tej­sze alko­hole – przede wszyst­kim Palinka i wino Tokaj.

Pogoda

Węgry leżą w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego cie­płego. Na dużej przestrzeni kli­mat ten ma cechy kon­ty­nen­talne. Jed­nakże na zacho­dzie odczuć można wpływ mas powie­trza oce­anicz­nego, a na połu­dnio­wym zacho­dzie masy powie­trza śród­ziem­no­mor­skiego. Pogoda na Węgrzech jest bar­dzo podobna do tej panu­ją­cej w Pol­sce, jed­nak latem bar­dzo czę­sto są wyż­sze tem­pe­ra­tury. W lipcu śred­nia dobowa wynosi około 18–20°C na zacho­dzie oraz około 23–25 °C na połu­dniu kraju.

Przy­datne zwroty

Język węgier­ski uzna­wany jest za jeden z naj­trud­niej­szych świata. Jakich zwrotów warto nauczyć się, wybierając się na urlop na Węgry?

dzień dobry (rano) – jó reg­gelt [czyt. jou reggelt]

dzień dobry (w ciągu dnia) – jó napot kívánok [czyt. jou nopot kiwanok]

dobry wie­czór – jó estét [czyt. jou esztit]

do widze­nia – viszon­tlátásra [czyt. wisontlataszro]

dzię­kuję – köszönöm [czyt. kesenem]

prze­pra­szam – boc­sánat [czyt. boczianot]

gdzie jest…– hol van… [czyt. hol won...?]
dworzec autobusowy – autóbuszállomás [czyt. autobusalomasz]
dworzec kolejowy – pályaudvar czyt. [pajaudwar]
lotnisko – repülőtér [czyt. repulutir]
Polak, Węgier dwa bratanki… – Lengyel, magyar – két jó barát… [czyt. lendziel, madziar kit ju borat]

Dla­czego Węgry?

Uro­kliwe mia­steczka, kli­ma­tyczne win­nice, liczne zabytki i naj­więk­sze sku­pi­sko base­nów ter­mal­nych na świe­cie – waka­cje na Węgrzech na pewno nie będą nudne. Z połu­dnia Pol­ski można ponadto dojechać zale­d­wie w kilka godzin. Warto wziąć pod uwagę to miejsce, planując zarówno dłuż­sze wczasy, jak i week­en­dowy wypad za gra­nicę.

Infor­ma­cje prak­tyczne

Wyma­gane doku­menty: na tery­to­rium Węgier podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.

Waluta: na Węgrzech płaci się forintami (węg. magyar forint), w skró­cie HUF.

Ceny: są wyż­sze niż w Pol­sce – za obiad w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić należy około 30–35 zło­tych.

Czas: strefa cza­sowa na Węgrzech to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama co w Pol­sce.

Napię­cie: w węgier­skich gniazd­kach elek­trycz­nych jest napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie (czyli takie same jak w Pol­sce).

Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Węgry nie muszą się szcze­pić.

Amba­sady:

  • Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej na Węgrzech znaj­duje się w sto­licy kraju – Buda­pesz­cie (1068 Buda­pest, Váro­sli­geti fasor 16., tel.: + 36 1 413 82 06 lub + 36 1 413 82 08), nato­miast Amba­sada Węgier w Pol­sce mieści się w War­sza­wie (ul. Fry­de­ryka Cho­pina 2, 00-559 War­szawa, tel.: 22 537 56 60).
Następna strona
Poprzednia strona
Lido
Lido
już od 389PLN
Sprawdź
Tihany  Bungalows
Tihany Bungalows
już od 419PLN
Sprawdź
Hotel Club Tihany
Hotel Club Tihany
już od 479PLN
Sprawdź
Annabella
Annabella
już od 499PLN
Sprawdź
Magistern
Magistern
już od 649PLN
Sprawdź
Marina
Marina
już od 659PLN
Sprawdź
Hunguest Bal Resort
Hunguest Bal Resort
już od 699PLN
Sprawdź
Poprzednia strona
Następna strona

Budapeszt - Stolica Węgier położona jest w północnej części kraju, na obu brzegach Dunaju, na skraju Wielkiej Niziny Węgierskiej. Budapeszt należy do najpiękniejszych miast świata i jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powstał z dwóch oddzielnych miast: Budy i Pesztu, połączonych w 1873 roku. Miejsce to było zasiedlone przez Celtów a następnie przez Rzymian, którzy stworzyli tu miasto Aquincum, z twierdzą, amfiteatrem i wodociągami. Węgrzy przejęli te tereny w X wieku. Od 1242 r. Buda była stolicą Węgier, od 1350 r. stałą rezydencją królów węgierskich, natomiast Peszt był ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Miasta przeżyły rozkwit w XIV i XV wieku za czasów panowania Zygmunta Luksemburskiego i Macieja Korwina. Od 1541 roku tereny te zostały opanowane przez Turków, którzy zmienili kościoły na meczety i zbudowali łaźnie. W 1686 roku miasta znalazły się w rękach Habsburgów i zaczęły powstawać liczne barokowe budowle. Po scaleniu połączeniu Budy i Pesztu i utworzeniu Budapesztu (1873 r.), centrum przeniosło się z królewskiej Budy do Pesztu i rozpoczął się okres szybkiego rozkwitu miasta. Budapeszt był stolicą Królestwa Węgier w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego a od I wojny światowej jest stolicą niepodległych Węgier.
Atrakcją Budapesztu są liczne tereny wypoczynkowe - najbardziej uczęszczane to Wyspa Małgorzaty na Dunaju, gdzie znajduje się zespołów krytych i otwartych basenów, alpinarium, ruiny trzech klasztorów, przepiękne parki, amfiteatr, knajpki, sadzawki tropikalne i ogród japoński oraz Park Városliget.

Region Winny Tokaj - Jest to region położony na północy Węgier, na terenie gór Zempleńskich, w którym wytwarza się od ponad tysiąca lat słynne węgierskie wino. Patronatem UNESCO objętych jest 27 miejscowości na tym obszarze. Znajdują się tutaj zabytkowe kopalnie i średniowieczne zamczyska, lecz przede wszystkim przyciąga licznych turystów znana na całym świecie nazwa Tokaj, określająca oprócz nazwy wina także miejscowość. Miasteczko Tokaj położone jest u stóp Łysej Góry. W jego centrum znajduje się dwór Rakoczych-Desewffych i zabytkowe piwnice Rakoczego, gdzie oprócz degustacji można zrobić zakupy. Warto zobaczyć także fontannę Bachusa oraz przejść się uliczkami, pełnymi barokowych domów. W regionie znajdują się liczne miejscowości, produkujące wino, wokół których zorganizowano szlaki piesze prowadzące do piwniczek z winami, muzeów, ruin zamków i zabytków architektury sakralnej.


Eger
- Jest to miasto położone w północnych Węgrzech, ze wspaniałym średniowiecznym zamkiem. Słynie z bohaterskiej walki z Turkami w 1552 roku. W czasie obrony dowódca kapitan Istvan Dobo dawał do picia mieszczanom wino Egri Bikaver (Bycza Krew), które teraz jest najbardziej rozpoznawalnym produktem tych okolic. Na terenie zamku znajduje się m.in. pałac biskupi, punkty widokowe, lochy, galeria, muzeum, kolekcja figur woskowych i zabudowania fortyfikacyjne. Wśród zabytków miasta wyróżnia się także 40- metrowy minaret z XVII w., najwyższy na Węgrzech i jednocześnie stanowiący najdalej na północ położony zabytek kultury osmańskiej. Warto zobaczyć także barokową zabudowę miasta oraz takie zabytki jak drugą największą na Węgrzech neoklasycystyczną bazylikę oraz barokowy kościół Minorytów. Miasto słynie także ze szlaku winnego, zwanego Doliną Pięknej Pani z piwniczek wydrążonymi w wulkanicznym tufie, w których ustawiono długie ławy, a wino nabiera się cynową miarką.


Park Narodowy Hortobagy
-
Jest to część pierwotnego stepu - „puszty”, obecnie największa łąka w Europie, znajdująca się między Debreczynem a Jeziorem Cisa. Park zajmuje 800 km2 i jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i daje możliwość obserwacji licznych chronionych gatunków ptaków oraz rogatego szarego bydła. W upalne dni na terenach dawnej „puszty” można zaobserwować zjawisko fatamorgany. Warto odwiedzić miejscowość Hortobagy, gdzie odbywają się pokazy konne „czikoszów”, znajduje się Muzeum Pasterstwa, oryginalny dziewięcioprzęsłowy most na rzece Cisa oraz ogród zoologiczny.


Szentendre
-
To niewielkie, piękne miasteczko, przypominające Kazimierz nad Wisłą położone jest ok. 20 km na północ od Budapesztu. Charakter nadają mu wąskie i kręte uliczki, barokowe budynki, piękne świątynie, liczne galerie, nastrojowe kafejki, kolorowe domki z gankami i piękna promenada nad Dunajem. Atmosfera miasta przyciągnęła artystów, którzy pracują tu i wystawiają swoje prace w miejscowych galeriach. W centrum miasta znajduje się tętniący życiem barokowy rynek,. na środku którego wznosi się krzyż morowy, ufundowany po wygaśnięciu epidemii dżumy, otoczony pięknymi kamieniczkami należącymi niegdyś do najbogatszych kupców. Najważniejszą budowlą jest tam cerkiew Zwiastowania pochodząca z XVIII w., z czasów gdy głównymi mieszkańcami miasteczka byli Serbowie. Z rynku prowadzą wąskie schodki, które wspinają się na Templom ter, czyli Plac Kościelny z zabytkową świątynią i z tarasem z widokiem na panoramę miasta. Można również odwiedzić Muzeum Margit Kóvacs, gdzie zgromadzono piękny zbiór ceramiki oraz skansen czy Muzeum Marcepanu.


Wyszehrad
-
Miejscowość na północy Węgier, położona nad zakolem Dunaju, gdzie przyjeżdżają turyści, aby zachwycać się pięknem okolicy, wspaniałymi krajobrazami i niezwykłymi widokami oraz poznać dawną siedzibę królów węgierskich. Wyszehrad był zamieszkany już w czasach Rzymian, którzy zbudowali tu fortecę. Później osada przeżywała jeszcze okresy świetności za panowania króla Karola Roberta Andegaweńskiego (była wówczas stolicą państwa węgierskiego) i gdy siedzibę miał u król Macieja Korwin.. Tu miał miejsce „zjazd wyszehradzki” w 1335 r., kiedy o losach Europy decydowali władcy z Czech, Moraw, Bawarii i Polski oraz zjazd w 1991 roku, w którym powołano „Trójkąt Wyszehradzki” (obecnie Grupa Wyszehradzka), gdzie podjęto próbę współpracy pomiędzy Węgrami, Polską i ówczesną Czechosłowacją. Dawny Pałac Królewski znajduje się w rekonstrukcji. Można zobaczyć fragmenty murów, krużganki, dziedziniec oraz Lwią Fontannę z czerwonego marmuru. Na szczycie wzgórza znajduje się cytadela Fellegvar, wzniesionej po tatarskich najazdach, u której stóp podczas wakacji odbywają się inscenizacje średniowiecznych zabaw i jarmarków. Oferuje ona także przepiękne widoki na okolicę.


Esztergom
- Jest to jedno z najstarszych miast na Węgrzech, położone na wysokiej skarpie ponad Dunajem. Zostało założone w X w. przez księcia Gejzę, który w miejscu dawnej rzymskiej strażnicy granicznej ustanowił pierwszą stolicę Węgier. Miały tu miejsce w 1000 roku chrzest i koronacja św. Stefana. Esztergom jest stolicą arcybiskupią prymasów Węgier i najważniejszym centrum katolicyzmu w kraju. Nad miastem góruje największy kościół Węgier, bazylika z jasnoniebieską kopułą, zbudowana na miejscu pierwotnej katedry w XIX wieku. Z jej platformy widokowej roztacza się wspaniała panorama Zakola Dunaju. Warto odwiedzić skarbiec, który kryje zbiór cennych dzieł sztuki, w tym relikwiarz z czaszką św. Stefana oraz Kalwarię króla Macieja Korwina, wykonaną z czystego złota i ozdobioną perłami oraz szlachetnymi kamieniami.


Opactwo Pannonhalma
- W niewielkiej wiosce na północy Węgier znajduje się przepiękne opactwo wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Klasztor benedyktynów, zarządzany przez opata, został ufundowany przez księcia Gejzę w 996 roku a poświęcony za panowania Stefana I w roku 1001. Bazylika św. Marcina – najważniejszy element zabudowań klasztornych, została w nienaruszonym stanie w czasach okupacji tureckiej ponieważ jako budynek ustawiony w kierunku wschodnim posłużyła jako meczet. W XV wieku klasztor został przebudowany w stylu gotyckim, następnie w barokowym, a obecnie reprezentuje styl klasycystyczny. Z daleka widoczna jest wysoka wieża bazyliki uważana za najpiękniejszy przykład klasycyzmu na Węgrzech. W skarbcu klasztornym znajduje się kielich Macieja Korwina, a w archiwum przechowywany jest najstarszy zabytek piśmiennictwa węgierskiego (akt erekcyjny opactwa w Tihany z roku 1055).
Jest to najstarsze miasto na Węgrzech, pierwsza historyczna stolica tego kraju i nekropolia królów węgierskich. Miasto założył w 972 r. książe Gejza. Jego syn, św. Stefan rozpoczął tu budowę pierwszej na Węgrzech bazyliki. Miasto stało się siedzibą królewską, w której koronowano prawie wszystkich królów węgierskich. Szekesfehervar stracił na znaczeniu w czasie okupacji tureckiej. Barokowa zabudowa starego miasta pochodzi z XVIII w. W centrum znajduje się katedra św. Stefana z grobowcem króla Beli III, pomnik w kształcie jabłka koronacyjnego, liczne piękne kamienice orz pałac biskupi uważany za jeden z najładniejszych barokowych budynków na Węgrzech. Świątynia, w której koronowano królów została zniszczona na początku XVII wieku, niemniej symboliczne miejsce otoczone jest przez Węgrów czcią i znajduje się na terenie tzw. „ogrodu ruin”. We wschodniej części miasta warto zobaczyć zameczek Boryego, będący mieszaniną różnych stylów architektonicznych.

Zapisz się na newsletter

Wakacje nie jeden mają kierunek!

Bądź zawsze na bieżąco. Zapisz się na newsletter.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami polityki prywatności Exim S.A. Zgadzam się na wykorzystywanie mojego adresu e-mail do przesyłania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.