Wietnam - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Wietnam

Wietnam

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
Zakładka 1
Zakładka 2
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

WIETNAM

Wiet­nam to jeden z naj­bar­dziej zróż­ni­co­wa­nych kra­jów Azji Połu­dniowo-Wschod­niej. Zachwyca pięknymi kra­jo­bra­zami, wyjąt­kowo cie­kawą kul­turą i histo­rią, która nie­wąt­pli­wie odci­snęła na nim swoje piętno.

Wiet­nam, a dokład­nie Socja­li­styczna Repu­blika Wiet­namu znaj­duje się we wschod­niej czę­ści Pół­wy­spu Indo­chiń­skiego. Gra­ni­czy z trzema kra­jami: Chi­nami, Laosem i Kam­bo­dżą. Cha­rak­te­ry­zuje go bar­dzo duże zróż­ni­co­wa­nie terenu – około 30% powierzchni kraju sta­no­wią góry, 45% wyżyny, a 25% to nizinne obszary nad­brzeżne. Południe kraju leży w delcie rzeki Mekong. Jesz­cze do nie­dawna Wiet­nam koja­rzył się przede wszystkim z działaniami militarnymi na Półwyspie Indochińskim prowadzonymi w latach 1957–1975. Dziś, mimo komu­ni­stycz­nego ustroju, kraj ten jest nie­zwy­kle otwarty na odwie­dza­ją­cych go tury­stów. Podróż do Wiet­namu to bez wąt­pie­nia przy­goda oddzia­łu­jąca na wszyst­kie zmy­sły. Atrak­cyj­no­ści temu miej­scu dodają nato­miast sto­sun­kowo niskie ceny.Pod­czas wycieczki do Wiet­namu warto odwie­dzić stolicę republiki – Hanoi lub legendarne miasto Ho Chi Minh, dawniej zwane Sajgonem. Znajduje się tam wiele historycznie ważnych miejsc i obiektów. Nie wypada przejść obojętnie obok fascynujących hinduistycznych i buddyjskich świątyń, które stały się symbolem całej kultury azjatyckiej. Do najbardziej okazałych należą: największa w kraju Chùa Bái Đính, Biała Świą­ty­nia w Chiang Rai czy cały kompleks świątynny Mỹ Sơn. Na szczególną uwagę zasługują jednak dzieła natury: wspaniała zatoka Ha Long, zielone wzgórza w regionie Sa Pa czy dzikie krajobrazy prowincji Ninh Binh. Osoby pragnące odpocząć na wspaniałych piaszczystych plażach oblanych wodami Morza PołudniowoChińskiego, powinny wybrać się na południe kraju, gdzie znaleźć można wiele wspaniałych nadmorskich kurortów.

Kul­tura i oby­czaje

Za dziedzictwo kulturowe współ­cze­snego Wiet­namu uznaje się Đông Son – pre­hi­sto­rycz­ną kulturę z epoki brązu. Dziś sta­nowi ona połą­cze­nie wielowiekowych tra­dy­cji z sil­nymi wpły­wami dwóch potęż­nych azja­tyc­kich kra­jów – Chin i Indii. Choć z powodu licz­nych bud­dy­jskich i hin­du­istycz­nych świą­tyń znaj­du­ją­cych się na tere­nie Wiet­namu kraj ten koja­rzony jest wła­śnie z tymi reli­giami, aż 30% jego miesz­kań­ców okre­śla się jako ate­istów, nato­miast aż 45% wyznaje tra­dy­cyjne reli­gie ple­mienne. Cie­ka­wostką jest, że Wiet­namczycy uży­wają aż dwóch kalen­da­rzy – gre­go­riań­skiego (który służy do organizacji życia codziennego) i księ­ży­cowego (za jego pomocą wyznacza się daty świąt). Do naj­waż­niej­szych świąt zalicza się Wiet­namski Nowy Rok (Święto Tết), Święto Kró­lów Hung oraz Festi­wal Per­fu­mo­wa­nej Pagody.

Kuch­nia

Waż­nym ele­men­tem kul­tury tego kraju jest znana na całym świe­cie, bogata w smaki i skład­ni­ki wiet­nam­ska kuch­nia. Pod­stawą tra­dy­cyj­nych dań są jed­nak przede wszyst­kim: sos rybny, pal­czatka cytry­nowa, kaf­fir, kolen­dra, szpi­nak wodny i mięta. Wszel­kie potrawy przy­go­to­wy­wane są zazwyczaj w woku i poda­wane z maka­ronem lub ryżem. Za naj­słyn­niej­sze danie z Wiet­namu uznać można saj­gonki, czyli farsz (mię­sny lub warzywny) zawi­nięty w jadalny papier ryżowy.

Dla aktyw­nych

Wiet­nam poko­chają miło­śnicy wszel­kich spor­tów wod­nych, zwłasz­cza nur­ko­wa­nia. Sprzy­jają temu cią­gnące się wzdłuż całego kraju piasz­czy­ste plaże i lazu­rowe wody Morza Połu­dniowochińskiego. W wielu miej­scach tury­stycz­nych są wypo­ży­czal­nie rowe­rów oraz kaja­ków, które pozwa­lają na zwie­dza­nie kraju w aktywny spo­sób. Miło­śnicy wędró­wek po wyży­nach powinni się zaś wybrać się do pięk­nego rejonu Sa Pa. Szlaki tury­styczne popro­wa­dzone są tutaj przez zie­lone zbo­cza gór pokryte licz­nymi polami ryżo­wymi.

Co warto kupić?

Stra­gany z pamiąt­kami w Wiet­namie mogą przy­pra­wić o zawroty głowy. Pełne są bowiem kolo­rów, zdo­bień i dro­bia­zgów. Cie­kawymi upominkami będą wszel­kie rze­czy zdo­bione w tra­dy­cyjne ludowe wzory – naczy­nia, biżu­te­ria, deko­ra­cje do domu oraz ele­menty stroju i zabawki. W skle­pach z pamiąt­kami zna­leźć można także dewocjonalia (np. figurki przed­sta­wia­jące boż­ków, kadzi­dełka, magiczne kamie­nie etc.) oraz pro­dukty zwią­zane z prak­ty­ko­waną w Wiet­namie medy­cyną natu­ralną.

Pogoda

Wiet­nam jest bar­dzo roz­le­głym kra­jem – odle­głość mię­dzy jego skraj­nymi punk­tami wynosi aż 1700 kilo­me­trów. Z tego powodu innej pogody spo­dzie­wać się można w pół­noc­nej czę­ści kraju, a innej w połu­dnio­wej. Tem­pe­ra­tury w regio­nach pół­noc­nych są zde­cy­do­wa­nie niż­sze niż na połu­dniu kraju; panuje tam kli­mat wil­gotny i wyróż­nia się cztery pory roku. Na połu­dniu jest kli­mat tro­pi­kalny i dwie pory roku: sucha (od grud­nia do kwiet­nia) oraz desz­czowa (od maja do listo­pada).

Przy­datne zwroty

Język wietnamski turyście z Polski może przysporzyć sporo trudności. Jakie zwroty warto znać pod­cza waka­cji w Wiet­namie?

Dzień dobry – Chào anh [czyt. Ciao ań]

Dzię­kuję – Cảm ơn (anh) [czyt. Cam on (ań)]

Prze­pra­szam – Xin lỗi (anh) [czyt. Sin loi (ań)]

Do widze­nia – Chào anh [czyt. Ciao ań]

Czy mówisz po angiel­sku? – Anh có nói tiếng Anh không? [czyt. Ań ko noi tieng ań hong?]

Nie rozu­miem – Tôi không hiểu [czyt. Toi hong]

Dla­czego Wiet­nam?

Wiet­nam to miej­sce ide­alne dla tury­stów, któ­rzy zwie­dza­ją ory­gi­nalne rejony świata, by pozna­wa­ć nowe kul­tury. Coś dla sie­bie znajdą tam miło­śnicy wypo­czynku na plaży, pasjo­naci aktyw­nego spę­dza­nia czasu i zwolennicy zwie­dza­nia zabyt­ków.

Infor­ma­cje prak­tyczne

Wyma­gane doku­menty: aby wje­chać do Wiet­namu, podróżny z Polski potrzebuje wizę turystyczną i pasz­port, który musi być ważny przez mini­mum 6 mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia jego gra­nicy. Wizę można wyro­bić w naj­bliż­szej jed­no­stce kon­su­lar­nej Wiet­namu, przez Inter­net (na stronach: https://xuatnhapcanh.gov.vn/ lub https://immigration.gov.vn/) lub na lot­ni­sku w Wiet­namie. Należy ją dostosować do celu podróży.

Od 1 lutego 2017 roku obywatele Polski mogą ubiegać się o wizę za pośrednictwem Internetu na stronie wietnamskiego urzędu imigracyjnego: https://xuatnhapcanh.gov.vn/ lub https://immigration.gov.vn/.

Wszystkie procedury związane z otrzymaniem wizy, w tym składanie wniosku czy opłaty, dokonywane są on-line, bezpośrednio na stronie rządowej. Aby móc ubiegać się o e-wizę należy posiadać ważny paszport, wypełnić wniosek on-line oraz uiścić opłatę w wysokości 25 USD.

Ważne: uzyskana w ten sposób wiza jest wizą jednokrotnego wjazdu i pozwala na pobyt na terytorium Wietnamu do 30 dni. Czas oczekiwania na e-wizę: trzy dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty.

Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwestie wizowe. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt.

UWAGA: Klienci zobowiązani są do posiadania ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. Promesa wizowa do Wietnamu organizowana we własnym zakresie może nie być wystarczająca, ze względu na zdarzające się długotrwałe formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. W razie dużego opóźnienia / możliwego zaburzenia programu imprezy Klienci mogą być zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.

Waluta: Wiet­namczycy płacą dongami wiet­nam­ski (w skró­cie: VND).

Ceny: Wiet­nam uwa­żany jest za jeden z tań­szych kra­jów azja­tyc­kich.

Czas: strefa cza­sowa w Wiet­namie to UTC +7. W lecie różnica między Polską, a Wietnamem wynosi 6 godzin, a w zimie 7, gdyż nie zmienia się tam czasu z letniego na zimowy.

Napię­cie: w gniazd­kach elek­trycz­nych w Wiet­namie panuje napię­cie 220 V/50Hz. Gniazdka bar­dzo czę­sto dostosowane są do wty­czek euro­pej­skich.

Szcze­pie­nia: dla podróż­nych z Pol­ski wjeż­dża­ją­cych do Wiet­namu nie ma szcze­pień obo­wiąz­ko­wych. Ist­nieją jed­ynie zale­cane. W celu ich wykonania należy skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cyny podróży.

Amba­sady:

  • Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej w Wiet­namie znaj­duje się w Hanoi (3 Chua Mot Cot, Hanoi, tel.: (0084 24) 384 520 27), nato­miast Amba­sada Wiet­namu w Pol­sce – w War­sza­wie (ul. Reso­rowa 36, 02-956 War­szawa, tel.: 22 651 60 98).
Następna strona
Poprzednia strona
Romana Resort & Spa
Romana Resort & Spa
już od 3801PLN
Sprawdź
Oriental Pearl (Hoang Ngoc) Resort
Oriental Pearl (Hoang Ngoc) Resort
już od 3813PLN
Sprawdź
Melia Ho Tram
Melia Ho Tram
już od 3909PLN
Sprawdź
Blue Ocean Resort Phan Thiet
Blue Ocean Resort Phan Thiet
już od 3912PLN
Sprawdź
Hoi An Beach Resort
Hoi An Beach Resort
już od 3915PLN
Sprawdź
Oriental Pearl (Hoang Ngoc) Resort
Oriental Pearl (Hoang Ngoc) Resort
już od 3977PLN
Sprawdź
Centara Sandy Beach Resort
Centara Sandy Beach Resort
już od 3989PLN
Sprawdź
Pandanus Resort
Pandanus Resort
już od 4080PLN
Sprawdź
Blue Ocean Resort Phan Thiet
Blue Ocean Resort Phan Thiet
już od 4146PLN
Sprawdź
Seahorse Resort & Spa
Seahorse Resort & Spa
już od 4207PLN
Sprawdź
Melia Ho Tram
Melia Ho Tram
już od 4310PLN
Sprawdź
Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa
Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa
już od 4328PLN
Sprawdź
Victoria Hoi An Beach Resort & Spa
Victoria Hoi An Beach Resort & Spa
już od 4391PLN
Sprawdź
Palm Garden Beach Resort & Spa
Palm Garden Beach Resort & Spa
już od 4522PLN
Sprawdź
Furama Resort Danang
Furama Resort Danang
już od 4766PLN
Sprawdź
Melia Danang Resort
Melia Danang Resort
już od 4936PLN
Sprawdź
Poprzednia strona
Następna strona