Bali, Indonezja - wycieczki, wakacje i wczasy | Exim Tours
Rezerwuj: 801 44 30 3032 349 27 35 | infolinia czynna: sob.-czw. 10:00-21:00, pt. 10:00-22:00
Bali

Bali

Wróć
Ogólne
Wycieczki<br>fakultatywne
Hotele
Galeria
Transfery<br>indywidualne
Wideo
Lokalizacja
25.03.2020 NYEPI - święto narodowe
Święta narodowe
Zakładka 3
Zakładka 4
Zakładka 5
Zakładka 6

BALI

Bali to naj­bar­dziej znana i naj­chęt­niej odwie­dzana przez tury­stów wyspa Indo­ne­zji. Zach­wyca raj­skimi pla­żami, piękną naturą i nie­zwy­kle cie­kawą kul­turą. Waka­cje na Bali stały się ostatnio popu­larne także wśród pol­skich tury­stów, któ­rych kuszą nie tylko piękne kra­jo­brazy, ale i sto­sun­kowo niskie ceny.

Bali znaj­duje się w archi­pe­lagu Małych Wysp Sun­daj­skich. Na zacho­dzie gra­ni­czy z Jawą, od któ­rej oddzie­lona jest cie­śniną Bali, a na wscho­dzie z wyspą Lam­bok oddzie­loną cie­śniną o tej samej nazwie. Od połu­dnia oble­wają ją wody Oce­anu Indyj­skiego, a od pół­nocy Morza Jawaj­skiego. Swoją sławę wyspa zawdzię­cza znaj­du­ją­cym się na niej pięk­nym, raj­skim plażom oraz wyjąt­kowo dużej liczbie wul­ka­nów. Przez Bali prze­biega bowiem wul­ka­niczne pasmo gór­skie z naj­wyż­szym szczy­tem Agung (3142 m n.p.m).


 

Spędzając wakacje na Bali, warto zwiedzić świątynie. Każda z nich zachwyca wspaniałą architekturą i historią, niektóre dodatkowo zaskakują wyjątkowym położeniem. Świątynia Goa Gajah została wykuta w naturalnej jaskini skalnej, Pura Besa­kih znajduje się w gęstym lesie u stóp wulkanu Agung, a poświęcona bóstwom morza Ulu­watu wybudowana została na krawędzi stromego klifu. Turyści chętnie odwiedzają także wodną świą­ty­nię hin­du­istyczną Pura Tirta Empul. Według wie­rzeń wody wypeł­nia­jące znaj­du­jące się w niej baseny oczysz­czają z wszel­kich zmar­twień i nie­po­wo­dzeń. Pasjonaci pieszych wędrówek wybierają spacery szlakami turystycznymi poprowadzonymi po zboczach wulkanów (czasem nawet aktywnych), a miłośnicy odpoczynku nad wodą z pewnością pokochają piaszczyste balijskie plaże.

Kul­tura i oby­czaje

Wyspa Bali sły­nie z cie­ka­wego folk­loru, pomy­sło­wej archi­tek­tury oraz ory­gi­nal­nej sztuki. Bar­dzo waż­nymi ele­men­tami jej kul­tury są muzyka i taniec, za pomocą któ­rych Balij­czycy oka­zują uczu­cia, czczą bogów oraz świę­tują róż­no­rodne uro­czy­sto­ści. Taniec towa­rzy­szy im więc zarówno pod­czas obcho­dów małych imprez w rodzin­nym gro­nie, jak i w cza­sie uro­czy­sto­ści o cha­rak­te­rze naro­do­wym. Wiele tra­dy­cji i oby­cza­jów związanych jest z hin­du­izmem – główną reli­gią Balijczyków (wyznaje go aż 94% mieszkańców wyspy). Punk­tem obo­wiąz­ko­wym jest spek­takl w tra­dy­cyj­nym teatrzyku cieni, zwa­nym Way­ang. Oryginalne inscenizacje stworzone są na podstawie histo­rii i legend zwią­zanych z wyspą. Muzyka do przedstawień grana jest na żywo, ponadto za pomocą tra­dy­cyj­nych balij­skich instru­men­tów.

Kuch­nia

Zwiedzających tę urokliwą wyspę zachwyci także regionalna kuch­nia. Za nie­wiel­kie pie­nią­dze można spró­bo­wać naj­lep­szych azja­tyc­kich dań. Podczas wakacji na Bali skosztować trzeba przede wszyst­kim potraw z ryżem przy­go­to­wy­wa­nym na kilka róż­nych spo­so­bów, pikant­nego sosu zwa­nego sam­bal, wołowej zupy rawon oraz sate ayam, czyli małych szasz­ły­ków z kur­czaka.

Dla aktyw­nych

Bali to przede wszyst­kim odpoczynek na piasz­czy­stych pla­żach wyspy oraz zwie­dza­nie pięk­nych hin­du­istycz­nych świą­tyń. Cie­kawy spo­sób na spę­dza­nie wol­nego czasu znajdą tam także wiel­bi­ciele sportu i aktyw­no­ści na świe­żym powie­trzu. Wody oble­wające Bali kryją piękną rafę – można zatem nurkować. Łagodne prądy mor­skie pozwa­lają zaś na upra­wia­nie wszel­kich spor­tów wod­nych. Miło­śnicy pie­szych wędró­wek powinni wybrać się na wycieczkę na jeden z licz­nych balij­skich wul­ka­nów. Więk­szość z nich jest już nie­ak­tywna, a na zbo­czach znajduje się wiele szla­ków tury­stycz­nych pro­wa­dzących przez malow­ni­cze kra­jo­brazy.

Co warto kupić?

Tury­styka na Bali jest bar­dzo wysoko roz­wi­nięta. Z tego powodu na wyspie zna­leźć można wiele róż­no­rod­nych pamią­tek. Do naj­cie­kaw­szych należą bogato zdo­bione maski przy­po­mi­na­jące głowy smo­ków. Na stra­ga­nach pojawia się też tra­dy­cyjna balij­ska biżu­te­ria, kolo­rowe chu­sty czy rzeźby przy­po­mi­na­jące boż­ków lub zwie­rzęta. Bali sły­nie także z pro­duk­cji kawy i her­baty. Na wyspie dostępnych jest wiele ich sma­ków i rodza­jów. Naj­cie­kaw­szą jest kawa kopi luwak wytwa­rzana z zia­ren, które wydobywane są z odchodów zwie­rzęcia o nazwie łaskun muzang.

Pogoda

Wyspa Bali znaj­duje się w stre­fie kli­matu rów­ni­ko­wego, który co prawda cha­rak­te­ry­zują wyso­kie śred­nie tem­pe­ra­tury roczne, ale i podział roku na dwa sezony: porę suchą i desz­czową. Pora sucha trwa od maja do wrze­śnia. W tym okre­sie tem­pe­ra­tury powie­trza wyno­szą śred­nio 27–29°C, a wil­got­ność powie­trza – 60%. Szansa na silne opady jest bar­dzo niska. Pora desz­czowa przypada na okres mię­dzy począt­kiem paździer­nika a koń­cem kwiet­nia. Należy jed­nak pamię­tać, że desz­cze mon­su­nowe na Bali są obfite, ale bar­dzo krót­kie.

Przy­datne zwroty

Choć wielu mieszkańców wyspy rozmawia po balij­sku, językiem urzę­do­wym jest indo­ne­zyj­ski. Jakie zwroty warto znać pod­czas urlopu na Bali?

Dzień dobry (wcze­śnie rano) – Sela­mat Pagi

Dzień dobry (mię­dzy 11.00–15.00) – Sela­mat Siang

Dzień dobry (od 15.00 do zmroku) – Sela­mat Sore

Dobry wie­czór (po zapad­nię­ciu zmroku) – Sela­mat malam

Dobra­noc – Sela­mat tidur

Do widze­nia – Sam­pai jumpa

Dzię­kuję – Terima kasih

Prze­pra­szam – Maaf

Nazy­wam się… – Nama saya…

Nie mówię po indo­ne­zyj­sku – Saya tidak bisa bahasa Indo­ne­sia

Dla­czego Bali?

Bali sły­nie z pięk­nych piasz­czy­stych plaż, pora­sta­ją­cych ją lasów tro­pi­kal­nych, licz­nych wul­ka­nów, smacz­nego jedze­nia i fascy­nu­ją­cej kul­tury. Na wyspie podzi­wiać można także wspa­niałe hin­du­istyczne i bud­dyj­skie budowle sakralne. Waka­cje na Bali to dobry pomysł dla każ­dego bez względu na to, jakie ma wymagania dotyczące rekreacji.

Infor­ma­cje prak­tyczne

Wyma­gane doku­menty: aby wje­chać na teren Indo­ne­zji, podróżni z Pol­ski muszą posia­dać wizę oraz pasz­port ważny przez mini­mum 6 mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia indo­ne­zyj­skiej gra­nicy. W przy­padku wyjazdu tury­stycz­nego krótszego niż na 30 dni obo­wią­zuje ruch bez­wi­zowy.

Waluta: na Bali obowiązuje rupia indo­ne­zyj­ska (w skró­cie IDR).

Ceny: na wyspie są niskie koszty utrzymania. Dla przykładu posiłek w nie­dro­giej restau­ra­cji ku­pić można nawet za równowartość 10 zło­tych pol­skich.

Czas: Indo­ne­zja znaj­duje się w trzech stre­fach cza­so­wych: UTC + 7, +8 i +9.

Napię­cie: wynosi 220 V, gniazdka elek­tryczne są stan­dar­dowe.

Szcze­pie­nia: jadąc do Indo­ne­zji, nie trzeba wyko­ny­wać żad­nych szcze­pień obo­wiąz­ko­wych. Ist­nieją jed­nak szcze­pie­nia zale­cane (np. na dur brzuszny czy japoń­skie zapa­le­nie mózgu), które należy skon­sul­to­wać z leka­rzem medy­cyny podróży.

Amba­sady:

  • Amba­sada Indo­ne­zji w Pol­sce mieści się w War­sza­wie (ul. Estoń­ska 3/5, 03-903 War­szawa, tel.: 22 617 51 08);
  • Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Indo­ne­zji znajduje się na Jawie (H. R. Jl. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3, 12950 Jakarta, Indo­ne­sia, tel.: (+ 62 21) 25 25 938–40).

Nurkowanie z akwalungiem (całodniowa)
Zapraszamy Państwa na dzień pełen wrażeń podczas odkrywania bogactwa życia morskiego. Indonezyjskie rafy koralowe, chociaż nie do końca jeszcze poznane, już przez wielu określane mianem najpiękniejszych miejsc nurkowych świata. Tego dnia będziecie Państwo mieli teoretyczną lekcję wstępną oraz nurkowanie 1 x 1 w towarzystwie doświadczonego instruktora. Zapewnimy Państwu sprzęt, lunch i napoje bezalkoholowe, Państwo musicie zadbać tylko o strój kąpielowy i ręcznik. Uwaga ! nurkowanie jest uzależniające !

Osoba dorosła ok. 1 mln 500 tys. rupi (ok. 110 USD)

Snorkeling (całodniowa)
Uroków podwodnego życia jest ciekawy każdy z nas, ale nie każdy chce schodzić pod wodę kilkanaście metrów. Właśnie dla tych z Państwa, którzy chcą podziwiać scenerię podwodnych stromych ścian, rafy koralowe pełne mieszkańców podwodnych toni i zrelaksować się w wodach Błękitnej Laguny jest całodniowa wycieczka, której nie możecie przegapić. Tego dnia zaprosimy Państwa również na lunch, Państwo musicie pamiętać tylko o stroju kąpielowym, ręczniku i kremie do opalania.
Osoba dorosła ok. 950 tys. rupi (ok. 70 USD)

Szkoła surfowania (półdniowa)
Bali to według wielu znawców tematu, drugie najlepsze miejsce na świecie do surfowania tuż za Hawajami. Ciepła woda cały rok, plaże i w zasadzie fale cały czas. Podczas tych kilku godzin poznacie Państwo podstawy surfowania i gwarantujemy że staniecie na desce już na pierwszej lekcji. Lekcja potrwa ok. 3 godzin, a tajniki tego sportu będziecie Państwo zgłębiać pod opieką doświadczonego instruktora i w nielicznej grupie. Zadbamy o wszystko: transfer, sprzęt, ręcznik i wodę do picia. Państwo musicie pamiętać tylko o kostiumie kąpielowym i kremie do opalania.
Osoba dorosła ok. 450 tys. rupi (ok. 33 USD)

Homar na plaży (półdniowa)
Jimbaran to jedna z najsłynniejszych i najpiękniejszych plaż na Bali. Jest to jedno z najlepszych miejsc z których można obserwować zachód słońca. Dodatkowo wioska rybacka Jimbaran słynie z restauracji specjalizujących się w owocach morza. Dlatego właśnie tam zabierzemy Państwa na kolację i przy pięknie nakrytym stole na plaży, damy możliwość rozkoszowania się niezapomnianym widokiem zachodu słońca wraz z rozkoszowaniem się smakiem serwowanego homara, grillowanego nad kokosowymi łuskami. My zajmiemy się wszystkim, Państwo pamiętajcie tylko o zabraniu aparatu fotograficznego, żeby uwiecznić niezapomniane chwile.

Osoba dorosła ok. 700 tys. rupi (ok. 50 USD)
 

Devdan Show - pokaz tańca (półdniowa)
Devdan – w wolnym tłumaczeniu skarb archipelagu. Podczas 90-minutowego przedstawienia zostaniecie Państwo porwani w magiczny wir tradycyjnego tańca indonezyjskiego połączonego z tańcem współczesnym, niewiarygodnych akrobacji, efektów specjalnych i olśniewających strojów. Występ jest wyjątkowy, ponieważ pokazuje różnorodność kultur w Indonezji, od Bali do Sumatry, przez Borneo i Papuę. Show organizowany jest w najnowocześniejszym kompleksie teatralnym – Bali Nusa Dua Theatre. Przygotujcie się Państwo na wspomnienia do których często, po tym pokazie, będziecie wracać.
Osoba dorosła ok. 550 tys. rupi  (ok. 40 USD)
 

Następna strona
Poprzednia strona
Poprzednia strona
Następna strona

Ogólne informacje o Nyepi

Nyepi - Balinese Day of Silence. Jest to hinduskie święto, głównie obchodzone na Bali, jest to także święto państwowe w Indonezji. Nyepi jest pierwszym dniem tradycyjnego kalendarza księżycowego Bali Saka i jest często nazywany "Balinese New Year". Rozpoczyna się od 6 rano 25.03.2020 do 6 rano następnego dnia, tj. 26.03.2020. Dzień Nyepi zarezerwowany jest dla autorefleksji, medytacji i postu. W związku z tym wszystko, co może zakłócić ten cel, jest ograniczone. Główne ograniczenia to brak świateł (światła muszą być utrzymywane na niskim poziomie), brak rozrywki, brak podróży, które obejmują również pozostanie w domu / hotelu. Jest to dzień wolny od pracy. Efektem tych zakazów jest to, że zwykle zatłoczone ulice Bali są całkowicie puste. Publiczne kanały telewizyjne i radia nie działają. Jedynymi osobami, które można zobaczyć na zewnątrz są Pecalang, tradycyjni ochroniarze, którzy patrolują ulice, aby zapewnić przestrzeganie reguł w ten dzień.

Dzień i noc przed Nyepi odbywa się wiele ceremonii i parad we wszystkich częściach wyspy. Dzieci i młodzi mężczyźni oraz kobiety wychodzą na ulicę i wiwatują. Głównymi uczestnikami tych parad są ogromne "potwory Ogoh-Ogoh" - wyobrażeniowe postacie wykonane z bambusa, drewna i kartonu. Wszystko to służy dezorientacji demonów i duchów (reprezentowanych przez "potwory Ogoh-Ogoh") i wypędzeniu ich z wyspy.

Zachowanie gości w dniu Nyepi

GOŚCIE MUSZĄ POZOSTAĆ W TYM DNIU NA TERENIE HOTELU.  Wszystkie obiekty, restauracje i bary w hotelach 4 i 5 gwiazdkowych będą działały jak zwykle. W hotelach 1 - 3 gwiazdkowych mogą wystąpić ograniczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące serwisu będą dostępne w recepcji hotelowej. W tym dniu zabronione są kąpiele w oceanie. Na plażach i ulicach pojawiają się patrole w dzień i w nocy. Osoby, również turyści, łamiące zakazy mogą zostać ukarani grzywną.

Lotnisko

Międzynarodowy Port Lotniczy Ngurah Rai jest zamknięty w dniu Nyepi. Żadne rejsy nie są realizowane.

Wycieczki

Wycieczki fakultatywne w dniu 24 marca ( na dzień przed świętem ) mogą się nie odbywać lub mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące realizacji programu. W dniu 25 marca nie odbywają się żadne wycieczki fakultatywne.

W imieniu naszego lokalnego kontrahenta oraz naszym własnym, cieszymy się razem z Państwem, że będziecie Państwo mieli okazję do przeżycia obchodów tego wyjątkowego święta razem z mieszkańcami wyspy, jednocześnie prosimy o zrozumienie i uszanowanie tej wyjątkowej tradycji.

Zespół Exim Tours


 

Święta narodowe w Indonezji/Bali 2019 i 2020 r. 

2019 r.

Niedziela, 10 Listopad 2019 -  Birthday of the Prophet Muhammed S.A.W ( 1441 H)

Środa, 25 Grudzień  2019 - Christmas Day

Święta narodowe w Indonezji/Bali 2020r.

2020 r.

Środa, 1 Styczeń 2020  -   New Year’s Day

Sobota, 25 Styczeń 2020  - Chinese New Year 2566

Środa, 19 Luty 2020 – Galungan Day

Sobota, 29 Luty 2020 – Kuningan Day

Niedziela, 22 Marzec 2020 - Isra’ Mi’raj Nabi Muhamad S.A.W

Środa, 25 Marzec 2020 - Hari Nyepi or Bali’s Day of Absolute Silence

Piątek, 10 Kwiecień 2020 - Good Friday

Piątek, 1 Maj 2020 - Labour day

Czwartek , 7 Maj 2020 - Hari Raya Waisak ( Buddhist Day of Enlightenment )

Czwartek, 21 Maj 2020 - The Ascension of Jesus Christ

Niedziela, Poniedziałek,  24 & 25 Maj 2020 - Idul Fitri

Piątek, 31 Lipiec 2020 - Idul Adha 1440 H

Poniedziałek, 17 Sierpień 2020 - Indonesia Independence Day

Czwartek, 20 Sierpień 2020 - Moslem New Year 1442 H

Środa, 16 Wrzesień 2020 - Galungan day

Sobota, 26 Wrzesień 2020 - Kuningan Day

Czwartek, 29 Październik 2020 -  Birthday of the Prophet Muhammed S.A.W ( 1441 H)

Piątek, 25 Grudzień  2020 - Christmas Day

Zapisz się na newsletter

Wakacje nie jeden mają kierunek!

Bądź zawsze na bieżąco. Zapisz się na newsletter.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami polityki prywatności Exim S.A. Zgadzam się na wykorzystywanie mojego adresu e-mail do przesyłania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.