Napisz wiadomość | Support SOB-CZW 10:00 - 21:00   PT 10:00 - 22:00

Czy wiesz że...

Nie musisz czekać! Jeśli zależy Ci na szybkiej odpowiedzi,
zadzwoń lub pozostaw swój numer na który Oddzwonimy!

EXIMtours biuro podróży

Rezerwuj:
801 44 30 30
32 349 27 35
Nasza infolinia dostępna:
SOB-CZW 10:00 - 21:00 PT 10:00 - 22:00
Wyślij zapytanie

Komunikat z dnia 29.08.201629.08.2016

Szanowni Państwo,
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości na temat naliczania kosztów rezygnacji od dnia dzisiejszego (29.08.2016) pkt. VII Ogólnych Warunków Uczestnictwa uzyskuje brzmienie:

VII. ZMIANA REZERWACJI, ODSTĄPIENIE, KOSZTY REZYGNACJI
1.Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej typu rejs wycieczkowy.
Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
2.Za zmianę osoby uczestnika po dokonaniu rezerwacji Klient poniesie koszty zmian faktycznie poniesionych przez Organizatora. Koszty, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie mogą być wyższe niż 100 PLN od każdej osoby, której zmiana dotyczy, a w przypadku zmian dokonanych na 7 i mniej dni przed wylotem – 200 PLN. W przypadku imprez turystycznych z dojazdem własnym koszty zmiany danych osobowych uczestnika każdorazowo będą wyliczane indywidualnie. W przypadku imprez turystycznych realizowanych samolotami rejsowymi zmiana danych osobowych może oznaczać konieczność rezygnacji z Umowy wraz z potrąceniem wszystkich wpłaconych środków przez Klienta oraz konieczność zawarcia nowej Umowy zgodnie z rozdziałem VII pkt. 8 OWU. W przypadku rejsów wycieczkowych zmiana danych osobowych oraz typu kabiny na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wiąże się z koniecznością rezygnacji z Umowy wraz z potrąceniem wszystkich wpłaconych środków przez Klienta oraz z koniecznością zawarcia nowej Umowy zgodnie z rozdziałem VII pkt. 8 OWU.
3. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, z zastrzeżeniem rozdziału II pkt. 4 OWU, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
1) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy,
2) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
4. Jeżeli Klient, zgodnie z pkt. poprzedzającym odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
5. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem podróży na imprezę. Oświadczenie Klienta wobec Organizatora powinno mieć formę pisemną, dla uniknięcia nieporozumień i dla celów dowodowych. Za datę odstąpienia uznaje się datę dojścia oświadczenia Klienta do Organizatora.
W sytuacji, gdy Klient odstąpił od Umowy lub nie rozpoczął podróży z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator zastrzega sobie prawo wystąpienia do Klienta z roszczeniem o zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów przygotowań i nakładów, poczynionych przez niego w celu wywiązania się z umowy zawartej z Klientem.
W przypadku imprez turystycznych organizowanych samolotami rejsowymi (w tym tanimi liniami lotniczymi), rejsów wycieczkowych oraz imprez turystycznych z dojazdem własnym wysokość roszczenia Organizatora będzie zawsze wyliczana indywidualnie. Koszty anulacji imprez organizowanych z przelotem samolotem rejsowym obejmują między innymi koszt zakupionych imiennie i niemożliwych do wykorzystania ponownie biletów lotniczych.
Przy imprezach turystycznych organizowanych przelotem czarterowym, Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie jako średnie, historycznie ukształtowane, wyglądające w praktyce następująco:
do 20% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 25% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 35% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej od 21 do 15 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 50% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 65% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 80% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia odlotu, w przypadku nieobecności podczas odprawy lotniskowej.
Po zakończeniu planowanej imprezy turystycznej organizowanej z przelotem czarterowym, Organizator zweryfikuje wysokość powyższych kosztów, a różnicę zwróci Klientowi, w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy, we wskazany przez Klienta sposób.
Jednocześnie Organizator informuje, że istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów rezygnacji, szczegóły w rozdziale VIII pkt. 9 OWU.
6. Jeżeli Klient rezygnujący z uczestnictwa w imprezie turystycznej nie wskazał osoby spełniającej warunki, zobowiązany jest do uiszczenia opłat wynikających z rozdziału VII pkt. 5 OWU. Ponadto Klient zobowiązany jest do pokrycia należności związanych ze zmianą struktury zakwaterowania, a w konsekwencji zmiany liczby osób w pokoju. 
7. Klient w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może za zgodą Organizatora dokonać zmian Umowy, innej niż zmiana uczestnika, biorąc pod uwagę dostępność miejsc oraz uwzględniając ewentualna różnicę w cenie imprezy turystycznej. Propozycje Klienta, co do zmian Umowy składane na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozpatrywane będą przez Organizatora indywidualnie. Zmiana Umowy przez Klienta skutkuje koniecznością zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł od każdego uczestnika. Klient jest ponadto zobowiązany do zapłaty wszelkich faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów dotyczących zmiany Umowy. Zmiana Umowy przez Klienta skutkująca zmianą sezonu turystycznego traktowana jest jako rezygnacja z imprezy ze skutkami przewidzianymi w rozdziale VII pkt. 5 OWU.
8. W przypadku imprez realizowanych samolotami rejsowymi oraz rejsów wycieczkowych zmiana w Umowie może być dokonana wyłącznie za zgodą Organizatora uwzględniając indywidualnie wyliczone koszty związane z tą zmianą. W tym przypadku zmiana danych osobowych uczestników oraz terminu imprezy turystycznej może oznaczać konieczność rezygnacji z Umowy wraz z potrąceniem wszystkich wpłaconych środków przez Klienta oraz konieczność zawarcia nowej Umowy.
 
Powrót na górę strony
Partnerzy:
ERVKatowice AirportPZULotnisko RzeszówLotnisko BydgoszczLotnisko Chopina WarszawaLotnisko WrocławRzetelna FirmaTransparentny TouroperatorStart ParkingLotnisko Warszawa-ModlinRentalcarsTATUUMR-KANTOR
Pobierz program Google earthPobierz hotele (oferta czeska)